Universitat de Barcelona

Màster de Direcció d'Empreses de l'Esport

Perfil i requisits d'accés

Perfil d'accés

Per accedir al màster de Direcció d'Empreses de l'Esport de la Universitat de Barcelona es recomana haver cursat un altre grau o una llicenciatura en què s'hagin adquirit coneixements de l'àmbit esportiu i voler aprofundir en l'àmbit de la direcció d'empreses esportives, o bé haver cursat estudis de gestió d'empreses i voler especialitzar-se en direcció d'empreses de l'esport.
El màster està dissenyat tenint en compte aquesta doble via d'entrada: una per a estudiants procedents d'estudis de l'activitat física i l'esport, com ara Ciències de l'Activitat Física i l'Esport, i una altra per a estudiants que provenen d'estudis d'administració i direcció d'empreses.
A més d'estudiants amb coneixements economicoempresarials i esportius, el màster també està dissenyat perquè puguin cursar-lo titulats provinents d'estudis tècnics i científics amb bona iniciativa emprenedora en aquest sector.
Atès que el màster té un elevat percentatge d'estudiants procedents d'estudis del camp de l'activitat física que no han cursat assignatures de gestió empresarial, han d'adquirir aquests coneixements abans d'iniciar el màster, la qual cosa s'aconsegueix cursant els complements de formació previstos.

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:
  • Títol universitari oficial espanyol.
  • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
  • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

Poden sol·licitar l'accés al màster tots els estudiants que tinguin la titulació suficient per cursar un màster universitari a l'Estat espanyol, segons la normativa vigent. A més, els candidats han de demostrar un bon domini del castellà i de l'anglès (nivell B1).
Els estudiants que accedeixin al màster sense tenir una formació prèvia en l'àmbit de l'administració i la direcció d'empreses, i específicament els estudiants procedents del camp de l'activitat física i l'esport, per poder fer aquest màster han de cursar les assignatures següents de complements de formació:
  • Comptabilitat Bàsica (2,5 crèdits)
  • Disseny Organitzatiu i Habilitats Directives (2,5 crèdits)
  • Finances de l'Esport (2,5 crèdits)

Aquests complements formatius no s'exigeixen als estudiants que ja hagin assolit els coneixements corresponents en haver cursat assignatures similars en un grau o una llicenciatura d'administració i direcció d'empreses o àrees afins.
En qualsevol cas, la Comissió de Coordinació valora, un cop analitzat el currículum de cada candidat admès al màster, si la formació prèvia permet garantir un nivell mínim de coneixements equivalent al d'aquestes assignatures (cas en el qual no cal que es cursin complements formatius) o si és necessari que cursi una o diverses d'aquestes assignatures.
Els estudiants que hagin de cursar complements formatius poden fer les assignatures de complements de formació de manera simultània -en el mateix curs- que la resta de les assignatures.
Comparteix-ho: