Universitat de Barcelona

Màster de Direcció d'Empreses de l'Esport

Preinscripció

Calendari de preinscripció

El termini de preinscripció s’obre a partir del mes de gener i es tanca, com a molt tard, al mes de setembre. Cada centre i cada màster poden establir els seus períodes concrets en aquest període general.

- Primer període (extraordinari, adreçat a estudiants estrangers amb beca o situacions extra-ordinàries): a partir del 13 de gener al 19 de març de 2021
Resolució: 24 de març (*)

- Segon període (ordinari): del 25 de març al 18 de juny de 2021
Resolució: 28 de juny (*)

- Tercer període (ordinari): del 19 de juny al 23 de juliol de 2021
Resolució: 28-29 de juliol (*)

- Quart període (extraordinari, en funció de les places disponibles): del 26 de juliol al 10 de setembre de 2021
Resolució: 15 de setembre

Procés de preinscripció tancat

Avisos:

  • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
  • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació


Lloc de presentació de la documentació:
Oficina de Màsters i Doctorat
Facultat d'Economia i Empresa
Màster de Direcció d'Empreses de l'Esport
Diagonal, 696
08034 Barcelona
934 039 837 / 934 039 838
Horari: de dilluns a divendres de 10 a 13.30 h i de 16 a 19 h
A/e: omd.eco@ub.edu

Criteris de selecció

Les sol·licituds dels candidats que compleixen els requisits d'accés al màster es valoren d'acord amb els criteris següents, que es presenten de manera prioritzada amb la ponderació atorgada:
  • Expedient acadèmic obtingut pel candidat en la titulació o titulacions prèvies (40 %).
  • Titulació prèvia afí a la temàtica del màster (20 %). Les titulacions oficials de preferència d'accés al màster són Administració i Direcció d'Empreses; Ciències de l'Activitat Física i l'Esport; Economia; Dret, i Ciències Empresarials.
  • Currículum (20 %).
  • Carta de motivació (10 %).
  • Experiència en el sector de l'esport (10 %).

Els aprenentatges previs es valoren en funció de l'expedient acadèmic universitari del candidat, un cop homogeneïtzades les qualificacions. En cas de dubte, la Comissió d'Admissió, si ho considera convenient, es reserva la possibilitat de sol·licitar als candidats documentació addicional (com ara cartes de recomanació) o una entrevista personal. L'entrevista i la visió de conjunt del currículum acadèmic i professional aporten informació suficient per avaluar el grau de maduresa intel·lectual i personal del candidat, de manera que es pugui intuir el grau d'aprofitament del màster.

Procediment de resolució

L'òrgan encarregat d'efectuar el procediment de resolució és la Comissió d'Admissions del màster. Aquesta resolució es fa en els terminis establerts al calendari de preinscripció. Una vegada reunida la Comissió i feta la resolució, es procedeix a informar-ne els candidats mitjançant el correu electrònic introduït a la preinscripció. Les decisions de la Comissió poden ser objecte de reclamació o sol·licitud de revisió davant la mateixa Comissió Coordinadora durant un termini de 10 dies després de rebre la notificació.

Matrícula

Període de matrícula: pendent de l'aprovació del Calendari Marc de la Universitat de Barcelona.

Procés de matriculació tancat

Comparteix-ho: