Universitat de Barcelona

Màster d'Economia

Objectius i competències

Objectius

El màster d'Economia té com a objectiu oferir als estudiants formació avançada en habilitats, tècniques i metodologies d'investigació que els permetin dur a terme recerques orientades a l'anàlisi econòmica a partir d'un programa integrat i amb una visió global.
Aquest programa proporciona eines avançades per analitzar els problemes econòmics amb l'objectiu de familiaritzar els estudiants amb les pràctiques més actuals de l'economia de les institucions acadèmiques líders en l'àmbit internacional.
La formació avançada que proporciona el màster està dissenyada per contribuir que els estudiants que el finalitzin puguin:
 • Aconseguir excel·lència internacional en recerca en economia.
 • Investigar i transmetre resultats dels avenços que es produeixen en la ciència econòmica en el context internacional.
 • Incorporar-se, si fos el cas, a un programa de doctorat en economia tenint la formació especialitzada en recerca necessària per afrontar amb excel·lència el desenvolupament d'una tesi doctoral. En el cas de la Universitat de Barcelona, aquest màster proporciona la formació prèvia necessària per poder optar a l'admissió al programa de doctorat d'Economia, amb menció cap a l'excel·lència del Ministeri d'Educació.

Competències

En acabar el màster, l'estudiant ha de ser capaç de:
 • Aplicar els coneixements per resoldre problemes de la seva àrea d'estudi.
 • Integrar coneixements i formular judicis a partir d'informació limitada.
 • Comunicar de manera clara les conclusions i els coneixements i les raons últimes que les sustenten.
 • Continuar estudiant de manera autònoma.
 • Establir hipòtesis originals basades en un marc teòric rellevant i que puguin contrastar-se empíricament.
 • Llegir de manera crítica articles de recerca en economia.
 • Elaborar articles científics que puguin publicar-se en revistes d'economia reconegudes i presentar-los en reunions científiques internacionals.
 • Elaborar informes econòmics per a entitats o administracions.
 • Analitzar el funcionament i els principals reptes de la realitat socioeconòmica actual.
 • Implementar els coneixements i els instruments teòrics i metodològics adequats per resoldre problemes econòmics concrets.
 • Aplicar els coneixements d'economia quantitativa per analitzar la política econòmica i l'administració de les empreses.
 • Buscar i analitzar dades de la realitat econòmica.
 • Seleccionar i aplicar les diverses metodologies, tècniques economètriques, bases de dades i instruments informàtics més adequats per a una anàlisi sistemàtica i rigorosa dels problemes econòmics.
Comparteix-ho: