Universitat de Barcelona

Màster d'Economia

Preinscripció

Calendari de preinscripció

El termini de preinscripció s’obre a partir del mes de gener i es tanca, com a molt tard, al mes de setembre. Cada centre i cada màster poden establir els seus períodes concrets en aquest període general.

Per tal de completar la sol·licitud d’admissió, els candidats han de completar el formulari de sol·licitud específic (www.ub.edu/economiaempresa-forms/msceconomics.html) i han de pagar la taxa de preinscripció a través del formulari de preinscripció general (l’enllaç es pot trobar al final d’aquest apartat). Només es consideraran les sol·licituds completes.

Procés de preinscripció tancat

Avisos:

  • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
  • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació


Lloc de presentació de la documentació:
Oficina de Màsters i Doctorat
Facultat d'Economia i Empresa
Màster d'Economia
Avda. Diagonal, 696
08034 Barcelona
Tel.: 934 039 837 / 934 039 838
Fax: 934 039 027
Horari: de dilluns a divendres de 10 a 13.30 h i de 16 a 19 h
A/e: omd.eco@ub.edu

Criteris de selecció

Les sol·licituds dels candidats que compleixin els requisits d'accés esmentats es valoren d'acord amb els criteris següents, que es presenten de manera prioritzada i amb la ponderació atorgada:
  • Expedient acadèmic obtingut pel candidat en la titulació o titulacions prèvies (35 %). Es revisa especialment la formació prèvia en matemàtiques, teoria econòmica, estadística i econometria. Els candidats han de mostrar una formació i una capacitat analítica i d'abstracció suficients per enfrontar-se als requisits de les assignatures del màster.
  • Titulació prèvia afí a la temàtica del màster (20 %). Tenen més valor les titulacions en economia o afins. No obstant això, també es valoren positivament les titulacions en què els candidats hagin hagut de superar assignatures de matemàtiques i estadística.
  • Carta de motivació (20 %). Ha de reflectir clarament tant l'interès per cursar un màster d'economia com els objectius que es pretenen aconseguir, que poden ser des de començar un doctorat en economia fins a dur a terme activitats de recerca per al sector públic o privat. Es valora positivament que el candidat presenti algun tipus de projecte de recerca o àrea d'interès en què vulgui treballar en el futur. També es valora l'interès del candidat pel treball d'algun professor de la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona.
  • Currículum (10 %). Es valora de manera positiva tenir coneixements de matemàtiques, teoria econòmica i econometria. També es tenen en compte la participació i l'assistència a conferències acadèmiques, la participació en projectes científics i les publicacions acadèmiques. Finalment, es valora l'experiència docent tant en economia com en altres àmbits.
  • Universitat de procedència i la seva posició en els rànquings d'universitats (10 %), com per exemple el Rànquing QS de Ciències Socials, el Tilburg Economics i el Rànquing estatal d'universitats segons publicacions en revistes ISI (National Citacion Report).
  • Cartes de recomanació d'antics professors o de persones que hagin tingut una relació estreta amb el candidat (5 %). Es valoren positivament les cartes de recomanació d'antics professors en les quals s'expliqui quin va ser el rendiment del candidat, tant en l'assignatura del professor com en la titulació que va cursar (habitualment es demana al professor que expliqui en quina posició situa el candidat respecte a la resta d'alumnes als quals ha impartit docència). La carta ha de reflectir tant la capacitat analítica del candidat com la seva formació i motivació. Les cartes de recomanació s'acompanyen d'un qüestionari estàndard que ha d'emplenar el professor.

Procediment de resolució

Els candidats rebran la resolució en un període màxim de 6 setmanes després de completar la sol·licitud d’admissió.

L'òrgan encarregat d'efectuar el procediment de resolució és la Comissió d'Admissions del màster. Una vegada completada la preinscripció, la Comissió resol les sol·licituds en sis setmanes, si no cal demanar al candidat informació addicional o la validació dels documents. Les resolucions es comuniquen als candidats en el mes posterior d'haver completat la preinscripció. Les decisions de la Comissió poden ser objecte de reclamació o sol·licitud de revisió davant la mateixa Comissió Coordinadora durant un termini de 10 dies després que l'estudiant rebi la notificació.

Matrícula

Període de matrícula: pendent de l'aprovació del Calendari Marc de la Universitat de Barcelona.

Procés de matriculació obert

FORMULARI

Comparteix-ho: