Universitat de Barcelona

Màster d'Economia, Regulació i Competència als Serveis Públics

Pràctiques

El màster compta amb una fluida relació amb empreses i reguladors dels sectors de l’energia, les telecomunicacions, la defensa de la competència, el transport i l’aigua, cosa que proporciona als alumnes la possibilitat de fer-hi estades de pràctiques; alternativament també es poden fer a la Facultat d’Economia i Empresa.

Si bé el programa ha ofert estades de pràctiques en empreses regulades o institucions de regulació o competència a tots els alumnes que ho han volgut durant les últimes dotze edicions a Barcelona, Madrid o a altres ciutats d’Espanya o de la comunitat iberoamericana, l’eventual estada de pràctiques, ja sigui gratuïta o bé amb contraprestació en forma d’ajuda a l’estudi, queda subjecta a la disponibilitat efectiva de places suficients. Superar el programa lectiu no garanteix la realització d’estades de pràctiques en aquestes institucions col·laboradores.

Per poder assignar les pràctiques, l’estudiant ha d’omplir un formulari en línia i indicar les seves preferències sobre el sector i tipus d’institució (autoritat reguladora o de competència, operador, consultoria, etc.) en què vol fer les pràctiques, ordenades pel grau de preferència, i indicar si vol fer la pràctica a Madrid o a Barcelona.

El programa ordena els tràmits per a la signatura dels acords amb les institucions i els alumnes que delimiten les obligacions d’uns i altres en les estades en pràctiques. En finalitzar les pràctiques, els alumnes han de redactar una memòria final de pràctiques que han de lliurar en el termini d’un mes, i com a màxim de tard abans del 14 de setembre.

Els alumnes becats per la Fundació Carolina només poden gaudir d’una estada de pràctiques durant el curs, i fins a la data del bitllet de tornada al seu país d’origen a mitjan de maig. Els becaris de la Fundació Carolina no poden estendre el període de pràctiques i han de finalitzar la pràctica en la data indicada per la Fundació Carolina.

La resta d’alumnes, de mutu acord amb les empreses i institucions que els acullen i amb la supervisió del coordinador del màster, poden estendre les estades de pràctiques fins al 14 de setembre. Per poder-ho fer s’arbitra el mecanisme de pròrroga del conveni. Aquesta pròrroga té com a límit màxim el 14 de setembre, data en què finalitza oficialment el curs acadèmic i, per tant, tots els programes de formació en pràctiques del curs actual.

Les pràctiques externes poden constar en l'expedient acadèmic com una assignatura optativa i esdevenir així pràctiques externes curriculars. Però, en tot cas , els alumnes matriculats podran optar per realitzar pràctiques no curriculars equivalents en tots els extrems a les curriculars , però que no consten en l'expedient acadèmic, sinó que s'obté un certificat acreditatiu.
Comparteix-ho: