Universitat de Barcelona

Màster de Màrqueting i Investigació de Mercats

Organització i metodologia docent

El màster disposa de 60 crèdits amb matèries de caràcter obligatori i optatiu.

Crèdits totals: 60

Crèdits obligatoris: 32,5 (dividits en: 20 crèdits de 4 assignatures –5 crédits cadascuna– + 12,5 crèdits del Treball final de Màster)

Crèdits optatius: 27,5 (dins aquest pack de crèdits existeixen dues opcions: A) matricular 22,5 crèdits d’assignatures optatives + 5 crèdits de Pràctiques Externes. O bé, B) matricular 27,5 crèdits només d’assignatures optatives. Les  Pràctiques Externes són una assignatura opcional, és a dir, l’estudiant pot decidir matricular-les o no com a assignatura curricular. En el cas A, les Pràctiques seran curricular i es reflectiran dins l’expedient acadèmic. En el cas B, l’estudiant té l’opció de realitzar Pràctiques, però en aquest cas seran extra-curriculars i no es reflectiran dins l’expedient acadèmic.

Crèdits de complements formatius: 30, com a màxim (depenent dels estudis anteriors. Determinats per la Coordinació del Màster)

Oferta acadèmica per semestres curs 2020-21 en pdf.

Complements de formació per semestres curs 2020-21 en pdf.

Comparteix-ho: