Universitat de Barcelona

Màster en Economia Laboral / Labour Economics

Preinscripció

Calendari de preinscripció

 • Primer període: del 21 de gener al 15 de març de 2022.
  Resolució: 31 de març


 • Segon període: del 16 de març al 15 de maig de 2022.
  Resolució: 3 1de maig.


 • Tercer període: del 16 de maig al 10 de juliol de 2022 .
  Resolució: 20 de juliol.

Procés de preinscripció tancat

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Criteris de selecció

Les sol·licituds dels candidats que compleixin amb els requisits d'accés al màster esmentats anteriorment seran valorades d'acord amb els següents criteris de selecció, que es presenten de manera prioritzada i amb la ponderació atorgada:

 1. Expedient acadèmic obtingut pel candidat en la titulació o titulacions prèvies. Es revisarà especialment la formació prèvia en matèries d'Economia i Mètodes Quantitatius. Els candidats han de mostrar una formació suficient per enfrontar-se als requisits de les assignatures del màster. Ponderació: 50%.
 2. Titulació prèvia afí a la temàtica del màster. Es concedirà major valor a les titulacions en Economia i es tindran en compte les assignatures d'aquest àmbit de coneixement aprovades pel / per la candidat / a que va obtenir altres titulacions admeses. Ponderació: 20%.
 3. Carta de motivació on es descrigui tant l'interès acadèmic del candidat a realitzar el màster com la possible experiència professional en l'àmbit objectiu d'estudi. Es valorarà positivament l'interès i el coneixement previ de la temàtica del màster, així com l'experiència professional del candidat en treballs relacionats amb les matèries del màster. Ponderació: 25%.
 4. Cartes de recomanació d'antics professors que hagin tingut relació estreta amb el candidat. Es valorarà positivament les cartes de recomanació d'antics professors en què s'expliquin quin va ser el rendiment del candidat, tant en l'assignatura de professor com en la titulació que va cursar (habitualment es demana el professor que expliqui en quina posició situa el candidat respecte a l' resta d'estudiants als quals ha impartit docència en el passat). La carta ha de reflectir tant la capacitat analítica del candidat com la seva formació i motivació. Ponderació: 5%.

 

La Comissió d'Admissió del màster, si ho estima convenient, podrà sol·licitar als candidats la presentació de documentació addicional amb l'objectiu de clarificar algun aspecte de la sol·licitud, o la realització d'una entrevista personal.

Procediment de resolució

L’òrgan encarregat de la resolució és la Comissió d’Admissions del màster (designada per la Comissió Coordinadora), que valora:

 • si el perfil de cada candidat és adequat al màster i si és procedent l'admissió
 • si cal que l'aspirant faci cursos formatius previs
 • si s'ha de desestimar la sol·licitud.

 

Les resolucions d’admissió es comuniquen per correu. Les decisions de la Comissió poden ser objecte de reclamació o sol·licitud de revisió davant la mateixa Comissió Coordinadora durant un termini de deu dies després que l’estudiant rebi la notificació.

 

Matrícula


Procés de matriculació tancat

Comparteix-ho: