Comissió de Dinamització Lingüística i Cultural

Composició:

a. Presidència: degà o degana o persona en qui delegui.

b. Secretaria: es designa entre els membres de la Comissió.

c. Sis persones designades per la Junta de Facultat a proposta del degà o degana.

d. La persona responsable dels Serveis Lingüístics de Mundet.

e. Representants dels col·lectius de l’alumnat.

f. Una persona membre del PAS.

g. Una persona representant del CRAI – Mundet.

h. Un becari o becària dels Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona.

 

Funcions:

a. Elaborar anualment el Pla de dinamització lingüística de la Facultat i fer-ne el seguiment.

b. Vetllar per l’acompliment dels drets i deures lingüístics del personal de la Facultat, d’acord amb l’Estatut de la Universitat de Barcelona i amb la normativa vigent d’usos lingüístics d’aquesta Universitat.

c. Informar la Junta de Facultat dels acords i de les activitats de política lingüística de la Universitat de Barcelona.

d. Estimular la participació de l’alumnat en els intercanvis lingüístics i en els concursos organitzats per la Xarxa de Dinamització Lingüística de la Universitat de Barcelona.

e. Participar coordinadament en les activitats de la Xarxa de Dinamització Lingüística de la Universitat de Barcelona.

f. Promoure l’elaboració i la difusió de vocabularis terminològics específics per a la docència.

g. Contribuir a la difusió del coneixement, de la ciència i de la cultura i l’esport mitjançant les activitats que adreça als membres de la Facultat i, per extensió, al conjunt de la ciutadania.

h. Donar viabilitat a les propostes culturals de la comunitat universitària del campus de Mundet.

i. Coordinar el pla d’activitats educatives, culturals i esportives que s’organitzen en el si de la Facultat i estudiar les possibilitats econòmiques de suport a aquestes activitats dins el pressupost general.

j. Totes les altres que la Junta de Facultat li atribueixi.

Comparteix-ho: