Màster en Activitat Física i Educació

L'assignatura de pràctiques es desenvolupa sobre la base de la normativa de pràctiques aprovada per la Universitat de Barcelona. Les pràctiques es realitzen en dues categories de centres: centres escolars o en federacions i institucions d'intervenció social. La primera tipologia de centres està constituïda per la xarxa centres escolars amb els quals la Facultat d'Educació té signat un conveni marco de pràctiques amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. En el cas d'aquest màster la selecció s'ha realitzat tenint en compte l'existència de projectes curriculars innovadors estretament relacionats amb els àmbits que abasta el pla d'estudis de la titulació. D'altra banda, dins de la categoria de federacions i institucions d'intervenció social s'inclouen diversos tipus de centres, d'acord amb els objectius plantejats pels alumnes en la seva proposta de TFM i pràctiques en el marc de l'esport adaptat i la inclusió social a través de l'activitat motriu

Les pràctiques es realitzen conjuntament amb el Treball Final del Màster (TFM) i es desenvolupen  en el segon semestre del curs.

Al finalitzar aquesta assignatura l’alumne inclourà en el TFM una part reflexiva en la que es pugui avaluar els resultats d’aprenentatge i per tant ha de relacionar-se la memòria amb l’aprofundiment de conceptes o temes desenvolupats en les altres assignatures obligatòries i optatives. Per tant, les assignatures de Pràcticum en Activitat Física i Educació i TFM es formalitzen en un sol treball.

 

 D’aquesta manera, els resultats d’aprenentatge es concreten en: 
 

 • Aplicar els coneixements adquirits en el màster al plantejament, disseny i realització d'una intervenció pràctica en el context de la intervenció social i la innovació en el marc ensenyament de l'activitat física i esportiva inscrita en l'àmbit que ens ocupa.
 • Descriure el procés d'identificació i selecció de competències en el marc de l'educació bàsica i l'educació física.
 • Establir relacions entre els models de formació del professorat i la innovació curricular en EF.
 • Estimar diferents vies de canvi curricular en funció de les necessitats de determinats col·lectius socials.
 • Identificar i descriure els trets essencials de les principals dimensions d'innovació curricular en EF.
 • Establir relacions entre els models de formació del professorat i la intervenció social.
 • Estimar diferents vies de canvi curricular en funció de les necessitats de determinats col·lectius socials.
 • Identificar i descriure els trets essencials de les principals dimensions d'innovació en l'àmbit de l'activitat física.

 • Activitats presencials. Sessions teòriques i teòric-pràctica, pràctiques externes i altres pràctiques 40 h.
 • Activitats tutelades. Realització de tutories individuals i grupals per tal de reflexionar, analitzar, interpretar i valorar els processos derivats de la recerca documental i l’estada de pràctiques en el centre i del treball final del màster. Tutories 12 h.
 • Treball autònom. Recerca d’informació, consulta de referències bibliogràfiques, elaboració de projectes i desenvolupament de treball individual o en grup, 10,5 h.

 • Avaluació continua i seguiment per part del professor tutor a partir de la descripció, l’anàlisi i la valoració de l’estada al centre que l’alumne reflectirà a la memòria, tot relacionant la teoria amb la praxi.
 • Valoració del tutor del centre de pràctiques a partir d’un informe.
 • Presentació oral de l'experiència en el centre de pràctiques.

Comparteix-ho: