Màster en Psicopedagogia

Duració i Ubicació Temporal

Primer trimestre: seminaris pràctics
Segon i tercer trimestre: estades a centres de pràctiques 

Requisits Prèvis

Haver superat un mínim de 10 crèdits en els mòduls obligatoris. 

Activitats Formatives

Pràctiques externes: 175 hores - 7 crèdits ECTS

Treball tutelat: 25 hores - 1 crèdit ECTS
Seminaris: 50 hores -  2 crèdits ECTS
Treball autònom: 100 hores - 4 crèdits ECTS

TOTAL 350 hores - 14 crèdits ECTS

 • Analitzar i comprendre el funcionament, l'organització i la línia d'actuació psicopedagògica de la institució, centre o servei en el qual realitzi el Pràcticum.
 • Saber utilitzar les diferents metodologies, estratègies i tècniques pròpies de la intervenció psicopedagògica d'acord amb la línia d'actuació de la institució, centre o servei.
 • Posar en pràctica, en el context de les tasques pròpies del Pràcticum, les estratègies implicades en el treball col·laboratiu amb diferents professionals.
 • Reflexionar sobre la pròpia pràctica de la intervenció psicopedagògica, reconeixent els aspectes crítics que ha de millorar en el desenvolupament de la professió.
 • Saber redactar informes i qualsevol tipus de documentació pròpia de les tasques d'intervenció psicopedagògica.
 • Construir instruments per al desenvolupament de la intervenció en un context específic (entrevista, observacions, informes).
 • Identificar i analitzar demandes i necessitats d'intervenció psicopedagògica en processos d'ensenyament i aprenentatge en col·laboració amb altres professionals de la institució.
 • Planificar, desenvolupar i proposar pautes per a l'avaluació de projectes i programes d'intervenció psicopedagògica adequats al context d'intervenció i al propi plantejament de la institució de pràctiques.
 • Mantenir una actitud responsable davant de situacions i compromisos formals adquirits amb el centre de pràctiques: assistència, puntualitat, actitud col·laborativa i ètica.
 • Presentar i defensar el pla d'intervenció dissenyat i executat davant dels companys i el professorat implicat en el seu seguiment.
 • Adquirir un posicionament ètic en la construcció d'una identitat professional com a psicopedagogs / es a través de la reflexió sobre la pràctica.

 

 • Pràctiques externes
 • Visites
 • Elaboració de projectes
 • Seminaris: d'anàlisi institucional, anàlisi de dades, presentació d'informes i altres temes pràctics d'interès per a l'alumnat que està realitzant les pràctiques.
 • Conferències per part d'experts en temes d'interès
 • Col·loquis entre els estudiants que estan realitzant el pràcticum en les diferents institucions, centres o serveis

S'efectuarà una avaluació contínua per part del professorat tutor de la universitat i el tutor/a del centre collaborador. Es valorarà: 

 • Treballs realitzats per l'alumnat: memòria descriptiva i reflexiva que reflecteixi l'aplicació i integració de les competències adquirides en el pla de pràctiques.
 • Entrevistes de seguiment realitzades tant en el centre, servei o institució de pràctiques com a la Universitat de Barcelona.
 • Informe d'autoavaluació de l'alumnat: reflexions sobre l'experiència personal i el procés d'aprenentatge viscut.
 • Informe del tutor/a del centre (valoració de l'alumnat i compliment dels compromisos adquirits).
 • Presentació oral de l'experiència de pràctiques.
 • Participació en seminaris.

Comparteix-ho: