Màster en Educació Interdisciplinària de les Arts

Pels estudiants que hagin triat la via professional és recomanable que facin l’assignatura optativa Pràcticum en Educació Artística. En aquest cas, es farà una estada de 105 hores en un centre o institució vinculats als àmbits de l’educació i les arts. Les dues parts (estudiant i lloc de pràctiques) acordaran la distribució d’aquestes hores en el decurs del segon semestre.

Al finalitzar aquesta matèria l’alumne realitzarà una memòria reflexiva en la que es pugui avaluar els resultats d’aprenentatge. En el treball ha d’haver-hi per una banda una part descriptiva i de contextualització del centre de pràctiques, és a dir, una memòria dels processos, reflexions, dinàmiques i situacions viscudes. I per l’altra, ha de relacionar-se la memòria amb l’aprofundiment de conceptes o temes desenvolupats en les altres assignatures obligatòries i optatives. Aquesta segona part es relaciona amb l’assignatura de Treball Final de Màster (TFM). Per tant, les assignatures de Pràcticum en Educació Artística i TFM es formalitzen en un sol treball.

D’aquesta manera, els resultats d’aprenentatge es concreten en:

 • Avaluar criteris organitzatius, de funcionament i gestió del centre de pràctiques
 • Analitzar i avaluar recursos, estratègies, materials i situacions en el context de les pràctiques.
 • Valorar la tasca realitzada en el centre de pràctiques en relació a les expectatives inicials.
 • Sistematitzar la informació recollida a través de tècniques d'anàlisi i instruments de recollida d'informació.
 • Investigar altres contextos i situacions similars al centre de pràctiques per construir un discurs comparatiu i determinar un judici crític.

 • Realització de tutories individuals i grupals per tal de reflexionar, analitzar, interpretar i valorar els processos derivats de la recerca documental i l’estada de pràctiques en el centre.
 • Reflexió, consolidació i aprofundiment dels quatre blocs de continguts de l’assignatura de manera autònoma tot relacionant la teoria amb la praxi.
 • Extreure relacions significatives de les situacions d’ensenyament - aprenentatge en les altres assignatures del màster amb l’estada en el centre de practiques.

 • Avaluació continua i seguiment per part del professor tutor a partir de la descripció, l’anàlisi i la valoració de l’estada al centre que l’alumne reflectirà a la memòria, tot relacionant la teoria amb la praxi.
 • Valoració del tutor del centre de pràctiques a partir d’un informe.
 • Presentació oral de l’experiència en el centre de pràctiques.

Comparteix-ho: