Pràctiques Externes

Les Pràctiques Externes del Grau d'Educació Social suposen una immersió en la pràctica professional d’un educador/a. L’estudiant, en el procés de les pràctiques, anirà adquirint més grau d’autonomia, en funció de les competències adquirides, per actuar/intervenir en la pràctica amb acompanyament del tutor/a de centre o sense.

L'estudiant farà un estada total al centre de 450h distribuïdes durant tot el curs acadèmic.

Sessions informatives

Al primer semestre, la entrada al centre implica menys hores i serà més progressiva, ja que sols estarà un dia de la setmana en el centre: cinc hores els dimarts. Això permetrà al centre i a l’estudiant entrar en contacte amb la realitat, adaptar-se l’alumnat al centre i viceversa, apropar-se a la realitat del centre a través de les lectures, observacions i acompanyament al tutor en la seva tasca quotidiana, etc. 

Entre el primer i segon semestre (de mitjans o finals de gener a mitjans de febrer, segons el calendari acadèmic de la Facultat) hi ha un període d’intensificació d’aquestes pràctiques que pot modular-se en funció de les necessitats del centre i de la disponibilitat de l’estudiant. Seran tres setmanes en les que l’estudiant farà una estada intensiva en el centre de cinc hores diàries durant els cinc dies de la setmana.

Finalment, durant el segon semestre de tercer curs, l'estudiant farà una estada en el centre de pràctiques de cinc hores diàries de dilluns a dijous.

A partir de l’anàlisi d’una acció o d’un programa que s’estigui executant en el centre l’estudiant farà una avaluació i presentarà propostes a partir de l’avaluació desenvolupada.

L'alumnat ha de realitzar l'assignatura obligatòria Pràctiques Externes de 24 crèdits i l'assignatura obligatòria Supervisió de Pràctiques de 6 crèdits. És obligatori matricular-se de les dues assignatures durant el període de matrícula.

Curs 2023-2024

 

Informació sobre la Preinscripció i Preselecció de centres a l'aplicatiu GIPE:

 • Preinscripció GIPE: del 18 al 25 d'abril de 2023. Accés el dia 18 d'abril a partir de les 9h
 • Visualització de les ofertes a GIPE: del 26 d'abril al 10 de maig de 2023. Accés el dia 26 d'abril a partir de les 9h
 • Preselecció centres de pràctiques GIPE: del 22 al 26 de maig de 2023. Accés a partir del 22 de maig a partir de les 9h
 • Publicació assignacions: 30 de maig de 2023 (a partir de les 15h) Consultar GIPE
 • 2a Preselecció de Centres GIPE: del 31 de maig al 2 de juny de 2023. Accés el dia 31 de maig a partir de les 9h
 • Publicació assignacions 2a Preselecció: 5 de juny de 2023 (a partir de les 15h) Consultar GIPE
 • Reclamacions assignacions: del 6 al 9 de juny de 2023. La presentació de reclamacions s'ha de fer via correu electrònic a l'equip de coordinació de pràctiques adjuntant una instància, indicant el motiu de la vostra reclamació degudament justificat i la petició que realitzeu: pracsoc@ub.edu
 • Resolució reclamacions: 14 de Juny de 2023 (per correu electrònic)

 

En el CALENDARI DEL PROCEDIMENT podeu consultar totes les dates previstes per la gestió de les pràctiques del curs 2023-2024.

Teniu a la vostra disposició el document de la Presentació de les Pràctiques Externes de les sessions informatives, on apareix tota la informació relativa a la organització de les pràctiques del proper curs. 

Podeu consultar el document Preguntes Freqüents per resoldre dubtes referents al procés de pràctiques.

 

Tramitació del Projecte Formatiu de Pràctiques:

Tots els estudiants que fan pràctiques han de tramitar aquest document, que regula la col.laboració entre la institució de pràctiques, els estudiants i la Facultat.

El projecte formatiu s'ha de signar a través de l'aplicatiu GIPE, dins de l'assignació de cada estudiant. Consulteu el Manual per gestionar la firma del projecte formatiu per procedir a la seva firma.

Teniu a la vostra disposició la descripció dels següents àmbits de pràctiques del Grau d'Educació Social en el document Descripció detallada d'àmbits.

 

1. Equips Bàsics d'Atenció Social (EBASP)

2. Serveis d'Intervenció Socioeducativa i Centre Obert

2.1 Atenció a la Infància (de 0 a 12 anys)

2.2  Atenció a l'Adolescència (de 12 a 18 anys)

3.  Atenció Familiar

3.1 Espais familiars

3.2 Servei d'atenció i acompanyament familiar

4. Atenció a Persones sense Llar

4.1 Centres de dia-albergs-recurs residencial

4.2 Servei d'habitatge o acolliment per a la inserció i la inclusió social

4.3 Suport sociolaboral

5. Centres Atenció a la Gent Gran

5.1 Centre de dia

5.2 Centre residencial

5.3 Casal

6. Serveis i Centres Atenció Diversitat Funcional

6.1 Escola

6.2 Habitatge

6.3 Centres Ocupacionals

7. Serveis Atenció a la Infància i l'Adolescència (EAIA)

8. Centres Residencials d'Acció Educativa per a Infants i Adolescents

8.1 Centre residencial d'acció educativa (CRAE)

8.1.1 CRAE de 0 a 6 anys

8.1.2 CRAE de 6 a 12 anys

8.1.3 CRAE adolescents (nois, noies i/o mixt)

8.1.4 CRAE diversitat funcional

8.1.5 CRAE maternal

8.1.6 CRAE transversal/vertical

8.2 Centre residencial d'educació intensiva (CREI)

8.3 Centre d'acollida (CA)

8.4 Pis assistit per a joves (PAJ) de 16 a 18 anys

8.5 Pis assistit per a joves (PAJ) per a majors de 18 anys

8.6 Programa de formació i inserció (PIL) per a joves de 16 a 18 anys i de 18 a 21 anys

9. Serveis i Centres d'Atenció a la Dona

9.1 Informació a les dones (especialment) sobre la violència (PIAD's, CIRD, EADS...)

9.2 Servei d'acolliment i recuperació per a dones en situació de violència masclista

9.3 Servei residencial per a l'atenció de dones en situació de vulnerabilitat

10. Serveis i Centres d'Atenció a Situacions de Prostitució

10.1 Acompanyament al carrer

10.2 Centre residencial

10.3 Inserció sociolaboral

11. Immigració Intercultural

12. Centres i Programes de Justícia

12.1 Centres penitenciaris

12.2 Mesures penals alternatives

12.3 Programes d'atenció a la víctima

12.4 Justícia juvenil

12.4.1 Assessorament tècnic

12.4.2 Medi obert

12.4.3 Internament i centres educatius

13. Programes i Serveis en l'Àmbit de l'Educació

13.1 Educadors dins escoles i instituts

13.1.1 Suport intensiu d'escolarització per la inclusió (SIEI)

13.1.2 Aula d'acollida

13.1.3 Aula oberta i projecte singulars (programes de diversificació curricular)

13.2  Educació de persones adultes

13.3 Educadors de suport per a la promoció de l'èxit escolar

13.4 UEC

13.5 Comunitat educativa

13.6 Programa de formació i inserció (PFI i similars: PIP, PTT, FIAP, FQPI, formació dual, etc)

14. Centres, Serveis i/o Programes d'Inserció Laboral

14.1 Programes de formació i inserció (PFI) per a Joves

14.2 Inserció laboral amb persones en diferents situacions de vulnerabilitat i/o risc d'exclusió

15. Centres i Serveis de Cultura i Temps Lliure

15.1 Casal d'infants

15.2 Casal de joves

15.3 Centre cívic

16. Plans i Programes de Desenvolupament Comunitari

16.1 Plans i programes d'acció comunitària

16.2 Teatre social, circ, fotografia, etc.

17. Centres i Serveis d'Atenció al Consum de Drogues

17.1 Centre de dia

17.2 Comunitat terapèutica

17.3 CAS

17.4 Pis amb suport

18. Centres i Serveis de Salut

18.1 Atenció a situacions de malaltia (VIH)

18.2 Promoció de la salut (prevenció de drogodependències, prevenció trastorns alimentaris, etc.)

18.3 Atenció a infància i família hospitalitzada

19. Centres i Serveis d'Atenció als Trastorns Alimentaris

19.1 Informació / suport

19.2 Pis / residència

19.3 Hospital de dia

20. Centres i Serveis de Salut Mental

20.1 Club social

20.2 Serveis comunitaris

20.3 Centre residencial

20.4 Hospital de dia

21. Serveis de Suport als Joves

21.1 Espais Joves

Convalidació nou model pràctiques (assignatures de pràctiques externes i de supervisió) Aprovada en sessió del Consell d’Estudis del Grau en Educació social de 2 de juliol de 2019

Es pot reconèixer l’experiència laboral, en un sentit ampli, en l'àmbit de l'Educació Social. Si es reconeixen (convaliden) les pràctiques de l’estudiant, aquest no participa als seminaris n’hi realitza cap treball, ja que no ha de cursar l'assignatura.

Es recomana fer una tutoria, prèvia a la sol·licitud, amb la cap d'estudis.

Criteris de reconeixement

Cal  acreditar mitjançant la història de vida laboral un mínim de 4.200 hores de treball en l'àmbit de l’Educació Social.

Procediment:

Cal formalitzar la sol·licitud i realitzar el pagament del tràmit accedint a l'aplicació amb l’identificador i contrasenya de MónUB SOL·LICITUD

Un cop realitzada caldrà imprimir el resguard que obtindreu de l’aplicació i presentar-lo a la Secretaria d’Estudiants i Docència amb la següent documentació:

 1. Història de la vida laboral
 2. Fotocòpies dels contractes laborals on s’especifiqui la categoria laboral,
 3. Acreditació de funcions i tasques  signat per la direcció del centre
 4. Currículum Vitae

Convalidació model pràctiques en extinció (assignatura de Pràctiques Externes II)

De forma excepcional, i durant el període d’extinció de l’assignatura de Pràctiques externes II, els estudiants que hagin superat amb èxit l’assignatura de Pràctiques externes I (18 cr) podran sol·licitar el reconeixement de l’assignatura de Pràctiques externes II (12 cr)

MOLT IMPORTANT: a partir del curs 2020-2021, un cop iniciat el curs, no es podrà sol·licitar el reconeixement de pràctiques si l'estudiant té assignat un centre de pràctiques des de la Comissió de Coordinació.

L’estudiant pot sol.licitar realitzar les pràctiques al seu lloc de treball, sempre que es realitzin funcions i tasques d'educació social. Requisits.

 • Cal acreditar un contracte laboral de 20 hores setmanals
 • Aportar un certificat d'hores al supervisor/a assignat que acrediti la realització de 450 hores al seu lloc de treball
 • Imprescindible que es pugui tenir tutor/a graduat en Educació Social
 • És obligatòria l'assistència als seminaris de l'assignatura de Supervisió amb la resta de companys i realitzar l'informe de pràctiques

 

Procediment

L'estudiant haurà de presentar la següent documentació per l'acceptació d'aquesta modalitat de pràctiques:

 • Formulari de proposta de centre de pràctiques emplenat amb les dades del centre de pràctiques proposat
 • Instància genèrica
 • Còpia del contracte laboral
 • Carta del centre que es proposa detallant les funcions que fa l'estudiant com a educador/a social en el seu lloc de treball. Ha de constar que el tutor/a serà un educador/a social. Aquest document ha d'estar degudament complimentat pel responsable amb la seva signatura i segell del centre

 

TERMINI D'ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓ: del 2 al 15 de maig de 2023. La documentació s'ha d'enviar escanejada al correu electrònic de l'equip de coordinació de pràctiques: pracsoc@ub.edu

RESOLUCIÓ SOL.LICITUDS: 19 de maig de 2023 (per correu electrònic)

El criteri principal per poder acollir-se a aquesta modalitat de pràctiques és que la institució no hagi fet cap oferta a la convocatòria de pràctiques de l'aplicatiu GIPE.

Si el centre és una entitat que acostuma a oferir places o que quan els estudiants facin el contacte tinguin previst oferir places per la via oficial de la convocatòria, no es podrà tancar la oferta de manera extraoficial i aquesta plaça no s'acceptarà.

Procediment

L'estudiant haurà de presentar la següent documentació per l'acceptació d'aquesta modalitat de pràctiques:

 • Formulari per oferir places de pràctiques emplenat amb les dades del centre de pràctiques proposat
 • Instància genèrica
 • Carta del centre oferint la plaça de pràctiques. En aquest document ha de constar que les pràctiques es realitzaran vinculades a tasques pròpies de l’àmbit de l’Educació Social i que la persona tutora ha de ser Educador/a Social (aquesta persona haurà d’haver obtingut la titulació universitària o haver obtingut l’habilitació). La carta ha d'estar degudament complimentada per la persona responsable, amb la seva signatura i segell del centre.

 

TERMINI D'ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓ: del 2 al 15 de maig de 2023. La documentació s'ha d'enviar escanejada al correu electrònic de l'equip de coordinació de pràctiques: pracsoc@ub.edu

RESOLUCIÓ SOL.LICITUDS: 19 de maig de 2023 (per correu electrònic)

L’equip de coordinació de pràctiques externes del Grau d’Educació Social està format per tres persones que atenen diverses àrees de responsabilitat (atenció a estudiants, relació amb els centres i atenció al professorat).

Per contactar amb els membres de la Coordinació cal escriure a la següent adreça electrònica: pracsoc@ub.edu La persona que gestiona el correu s'encarregarà de fer arribar la vostra consulta, demanda o incidència al responsable de la coordinació que correspongui. Totes les demandes a la Coordinació s'han de dirigir al correu general del Pràcticum.

Si la consulta està relacionada amb tràmits administratius (convenis, projectes formatius de pràctiques, ofertes de places, GIPE, etc) podeu contactar amb la Oficina de Pràctiques de la Secretaria de la Facultat (Edifici Migdia I - 3a planta):

Correu electrònic: practiques.educacio@ub.edu - Telèfon: 93.4034428 - 93.4035117

EQUIP DE COORDINACIÓ DE PRÀCTIQUES:

Sandra Girbés Peco
Anna Mundet Bolós
Héctor Núñez López

Oficina Equip Coordinació:
Pg. Vall d'Hebron, 171
Edifici Migdia - 4a planta
Correu electrònic: pracsoc@ub.edu
 

Horari d'atenció: concertar visita per correu electrònic a pracsoc@ub.edu

Comparteix-ho: