Verificació

Les propostes de noves titulacions oficials s'han de sotmetre a un procés d'avaluació prèvia: la verificació. En aquest procés, els centres elaboren una memòria de verificació amb el disseny complet de la titulació des de diferents dimensions seguint  la Guia per a l'elaboració i la verificació de les propostes de titulacions universitàries de grau i màster i la Guia per a l'elaboració i la verificació de les propostes de programes oficials de doctorat, dissenyades per facilitar als responsables universitaris la seva confecció, facilitar també la revisió interna de la proposta per part de la mateixa institució i, constituir l'instrument per a l'avaluació externa i independent per part de l'Agència.

Les agències de qualitat (AQU Catalunya) emeten un informe d'avaluació vinculant per al Consell d'Universitats (CU), que elabora un informe final de verificació, atès que és l'òrgan responsable de la verificació.

Màster d'Activitat Física i Educació

- Memòria de la titulació

- Resolució del Consejo de Universidades 

Avaluació de la sol·licitud de verificació de títol oficial - MUAFE

 

Màster de Direcció i Gestió de Centres Educatius

- Memòria de la titulació

- Resolució del Consejo de Universidades 

Avaluació de la sol·licitud de verificació de títol oficial - MUDGCE

 

Màster d'Educació Interdisciplinària de les Arts

- Memòria de la titulació

- Resolució del Consejo de Universidades 

Avaluació de la sol·licitud de verificació de títol oficial - MUEIA

 

Màster d'Educació en Territoris Rurals

- Memòria de la titulació

- Resolució del Consejo de Universidades 

Avaluació de la sol·licitud de verificació de títol oficial - MUETR

 

Màster d'Educació en Valors i Ciutadania

- Memòria de la titulació

- Resolució del Consejo de Universidades 

Avaluació de la sol·licitud de verificació de títol oficial - MUEVC

 

Màster d'Entorns d'Ensenyament i Aprenentatge amb Tecnologies Digitals

- Memòria de la titulació

- Resolució del Consejo de Universidades 

Avaluació de la sol·licitud de verificació de títol oficial - MUEEATD

 

Màster de Formació de Professors d'Espanyol com a Llengua Estrangera

- Memòria de la titulació

- Resolució del Consejo de Universidades 

- Avaluació de la sol·licitud de verificació de títol oficial - MUFPELE

 

Màster de Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

- Memòria de la titulació

- Resolució del Consejo de Universidades 

- Avaluació de la sol·licitud de verificació de títol oficial - MUFPS

 

Màster d'Intervencions Socials i Educatives

- Memòria de la titulació

- Resolució del Consejo de Universidades 

Avaluació de la sol·licitud de verificació de títol oficial - MUISE

 

Màster d'Investigació i Canvi Educatiu

- Memòria de la titulació

- Resolució del Consejo de Universidades 

Avaluació de la sol·licitud de verificació de títol oficial - MUICE

 

Màster de Psicopedagogia

- Memòria de la titulació

- Resolució del Consejo de Universidades 

Avaluació de la sol·licitud de verificació de títol oficial - MUPSICO

 

Màster de Recerca en Didàctica de la Llengua i la Literatura

- Memòria de la titulació

- Resolució del Consejo de Universidades 

Avaluació de la sol·licitud de verificació de títol oficial - MURDLL

Comparteix-ho: