Acreditació

El procés d'acreditació ha de dur-se a terme, en el cas dels graus, abans dels sis anys a comptar des de la seva verificació inicial (o darrera acreditació) i, en el cas dels màsters, abans dels quatre anys.

En el procés d’acreditació les titulacions es sotmeten a un procés d’avaluació per evidenciar que el títol s’està desenvolupant d’acord amb el projecte inicial verificat, que se’n fa el seguiment periòdic, s’introdueixen les modificacions o accions de millora que se’n deriven i que els resultats són els previstos. L’avaluació externa es realitza a partir dels següents documents:

- els informes de seguiment de les titulacions;

- els informes d'avaluació que pugui haver elaborat AQU Catalunya sobre els informes de seguiment esmentats;

- l’autoinforme  elaborat per un comitè d’avaluació intern (CAI) designat per la Facultat; 

- un informe d'avaluació externa de les titulacions emès per un comitè d'avaluació extern (CAE) després de realitzar la visita al centre.

Amb tots aquests informes l’AQU emet, finalment, l’informe d’acreditació de cada titulació.

El PEQ 024. Acreditació dels programes formatius regula les responsabilitats i les accions en el procés d'acreditació.

JULIOL 2021: Màster d'Educació en Valors i Ciutadania / Màster de Formació de Professors d'Espanyol com a Llengua Estrangera / Màster d'Intervencions Socials i Educatives / Màster d'Investigació i Canvi Educatiu / Màster de Recerca en Didàctica en Llengua i Literatura

Autoinforme 2021 - MUEVC, MUFPELE, MUISE, MUICE & MURLL

 

Informes d'acreditació:

- IAE 2021 - MUFPELE & MURDLL

- IAE 2021 - MUEVC & MUISE & MUICE

- IdA 2021 - MUEVC

- IdA 2021 - MUFPELE

- IdA 2021 - MUISE

- IdA 2021 - MUICE

- IdA 2021 - MURDLL

 

Exposició pública

Exposició pública de l'Autoinforme d'acreditació. A través d’aquest formulari es poden realitzar suggeriments i comentaris sobre l’Autoinforme, estarà actiu del 02/07/2021 al 21/07/2021. Els comentaris rebuts s’inclouran en el document abans de la seva tramitació definitiva a AQU Catalunya per a la seva avaluació.

 

Històric d'informes de consulta:

Màster d'Educació en Valors i Ciutadania:

Avaluació de la sol·licitud de verificació de títol oficial - MUEVC

Memòria de la titulació - MUEVC

Resolució del Consejo de Universidades (CU) - MUEVC

Aprovació del Pla d'Estudis - MUEVC

IdA 2017 - MUEVC

 

Màster de Formació de Professors d'Espanyol com a Llengua Estrangera:

Avaluació de la sol·licitud de verificació de títol oficial - MUFPELE

Memòria de la titulació - MUFPELE

Resolució del Consejo de Universidades - MUFPELE

Conveni de col·laboració interuniversitària UB - UPF

Aprovació del Pla d'Estudis - MUFPELE

IdA 2017 - MUFPELE

 

Màster d'Intervencions Socials i Educatives:

Avaluació de la sol·licitud de verificació de títol oficial - MUISE

Memòria de la titulació - MUISE

Resolució del Consejo de Universidades - MUISE

Aprovació del Pla d'Estudis - MUISE

IdA 2017 - MUISE

 

Màster d'Investigació i Canvi Educatiu:

Avaluació de la sol·licitud de verificació de títol oficial - MUICE

Memòria de la titulació - MUICE

Resolució del Consejo de Universidades - MUICE

Aprovació del Pla d'Estudis - MUICE

IdA 2017 - MUICE

 

Màster de Recerca en Didàctica de la Llengua i la Literatura:

Avaluació de la sol·licitud de verificació de títol oficial - MURDLL

Memòria de la titulació - MURDLL

Resolució del Consejo de Universidades - MURDLL

Aprovació del Pla d'Estudis - MURDLL

IdA 2017 - MURDLL

 

Comú a tots els Màsters:

Autoinforme d'Acreditació 2017

IAE 2017

Informe de Seguiment de Centre 2019

 

Guies de directrius:

Guia per a l'acreditació de les titulacions universitàries oficials de grau i de màster (Novembre 2020) - AQU Catalunya

Directrius per a l'elaboració dels informes d'acreditació de les titulacions de la UB. Visites 2021 - Agència de Polítiques i Qualitat UB (APQUB)

 

GENER 2019: Màster en Activitat Física i Educació / Màster en Educació Interdisciplinària de les Arts / Màster en Psicopedagogia

Formulari

Autoinforme d'acreditació - gener 2019

 

Informes d'acreditació:

- IdA 2019 - MUAFE

- IdA 2019 - MUEIA

- IdA 2019 - MUPSICO

- IAE 2019 - MUAFE & MUEIA & MUPSICO

 

Històric d'informes de consulta:

Informe de Seguiment de Centre (ISC) - març 2018

Avaluació de la Sol·licitud de Verificació de Títol Oficial - Màster en Activitat Física i Educació

Avaluació de la Sol·licitud de Verificació de Títol Oficial - Màster en Educació Interdisciplinària de les Arts

Informe de Seguiment MU Psicopedagogia (2017)

Informe de Valoració del Seguiment (2017)

Autoinforme d'acreditació MU Psicopedagogia (2015)

Informe d'avaluació externa (IAE) - Màster en Psicopedagogia

Informe definitiu d'acreditació (IdA) 2015 - Màster en Psicopedagogia

 

OCTUBRE 2018: Màster en Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

Formulari

Autoinforme d'acreditació del Màster en Formació del Professorat de Secundària Obligatoria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

 

Informes d'acreditació:

- IdA 2019 - MUFPS

- IAE 2019 - MUFPS

 

Històric d'informes de consulta:

Informe de Seguiment de Centre (ISC) 2018

Informe de Seguiment 2017 - Màster en Formació del Professorat de Secundària Obligatoria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

Informe de Valoració del Seguiment AQU 2017 - Màster en Formació del Professorat de Secundària Obligatoria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

Autoinforme d'acreditació 2015 - Màster en Formació del Professorat de Secundària Obligatoria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

Informe definitiu d'Acreditació (IdA) 2015 - Màster en Formació del Professorat de Secundària Obligatoria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

 

Comparteix-ho:
Certificació Sgiq