Seguiment/Modificació

El marc legal vigent estableix que les agències d'avaluació de la qualitat han de fer un seguiment dels títols registrats, basant-se en la informació pública disponible, fins al moment en què s'hagin de sotmetre a l'avaluació per renovar-ne l'acreditació.

El seguiment té dos objectius fonamentals:

1. ser una eina útil per a la gestió de la universitat, que permeti l'avaluació del desenvolupament dels seus ensenyaments a partir de l'anàlisi de dades i indicadors, i l'elaboració, si escau, de propostes de millora que serveixin per corregir les desviacions observades entre el disseny dels títols i el seu desenvolupament ordinari;

2. i que aquest procés de reflexió sigui la base de l’acreditació, en el sentit que aquesta acreditació sigui la culminació del procés de seguiment. La idea és entendre aquests dos processos com un de sol: un procés de millora contínua que culmina amb la validació externa dels resultats aconseguits.

El seguiment de les diferents titulacions del centre es duu a terme a través del SAIQU, sota la coordinació de l’Agència de Polítiques i Qualitat de la UB. Aquest seguiment es materialitza en un informe de seguiment de les diferents titulacions, que es posa a disposició d’AQU Catalunya. Els informes són la base per a les propostes de modificacions i suposen una font d'evidències per al procés d'acreditació.

Seguiment 2021

- Informe de Seguiment de Centre (Febrer 2022): En curs - Màster d'Activitat Física i Educació / Màster d'Educació Interdisciplinària de les Arts / Màster d'Educació en Territoris Rurals / Màster de Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes / Màster de Psicopedagogia

 

Seguiment 2020

- Informe de Seguiment de Centre (Gener 2021): Grau de Mestre d'Educació Infantil / Grau de Mestre d'Educació Primària / Grau d'Educació Social / Grau de Pedagogia / Grau de Treball Social

 

Seguiment 2019

- Informe de Seguiment de Centre (Desembre 2019): Màster d'Educació en Valors i Ciutadania / Màster d'Entorns d'Ensenyament i Aprenentatge amb Tecnologies Digitals / Màster de Formació de Professors d'Espanyol com a Llengua Estrangera / Màster d'Intervencions Socials i Educatives / Màster d'Investigació i Canvi Educatiu / Màster de Recerca en Didàctica de la Llengua i la Literatura

 

Seguiment 2018

- Informe de Seguiment de Centre (Desembre 2018): Grau de Mestre d'Educació Infantil / Grau de Mestre d'Educació Primària / Grau d'Educació Social / Grau de Pedagogia / Grau de Treball Social / Màster de Direcció i Gestió de Centres Educatius

 

- Informe de Seguiment de Centre (Abril 2018): Màster d'Activitat Física i Educació / Màster d'Educació Interdisciplinària de les Arts

Grau de Mestre d'Educació Infantil

- Informe de Seguiment de Títol (IST)_GMEI_Curs 2013-2014

- Informe de Seguiment de Títol (IST)_GMEI_Curs 2012-2013

- Informe de Seguiment de Títol (IST)_GMEI_Curs 2011-2012

- Informe de Seguiment de Títol (IST)_GMEI_Curs 2010-2011

- Informe de Seguiment de Títol (IST)_GMEI_Curs 2009-2010

 

Grau de Mestre d'Educació Primària

- Informe de Seguiment de Títol (IST)_GMEP_Curs 2013-2014

- Informe de Seguiment de Títol (IST)_GMEP_Curs 2012-2013

- Informe de Seguiment de Títol (IST)_GMEP_Curs 2011-2012

- Informe de Seguiment de Títol (IST)_GMEP_Curs 2010-2011

> Informe de Valoració del Seguiment (AQU Catalunya)_GMEP_Curs 2010-2011

- Informe de Seguiment de Títol (IST)_GMEP_Curs 2009-2010

 

Grau d'Educació Social

- Informe de Seguiment de Títol (IST)_GES_Curs 2013-2014

- Informe de Seguiment de Títol (IST)_GES_Curs 2012-2013

- Informe de Seguiment de Títol (IST)_GES_Curs 2011-2012

- Informe de Seguiment de Títol (IST)_GES_Curs 2010-2011

> Informe de Valoració del Seguiment (AQU Catalunya)_GES_Curs 2010-2011

- Informe de Seguiment de Títol (IST)_GES_Curs 2009-2010

 

Grau de Pedagogia

- Informe de Seguiment de Títol (IST)_GPG_Curs 2013-2014

- Informe de Seguiment de Títol (IST)_GPG_Curs 2012-2013

- Informe de Seguiment de Títol (IST)_GPG_Curs 2011-2012

- Informe de Seguiment de Títol (IST)_GPG_Curs 2010-2011

> Informe de Valoració del Seguiment (AQU Catalunya)_GPG_Curs 2010-2011

- Informe de Seguiment de Títol (IST)_GPG_Curs 2009-2010

 

Grau de Treball Social

- Informe de Seguiment de Títol (IST)_GTS_Curs 2013-2014

- Informe de Seguiment de Títol (IST)_GTS_Curs 2012-2013

- Informe de Seguiment de Títol (IST)_GTS_Curs 2011-2012

- Informe de Seguiment de Títol (IST)_GTS_Curs 2010-2011

- Informe de Seguiment de Títol (IST)_GTS_Curs 2009-2010

 

Màster de Direcció i Gestió de Centres Educatius

- Informe de Seguiment de Títol (IST)_MUDGCE_Curs 2012-2013

 

Màster d'Educació en Valors i Ciutadania

- Informe de Seguiment de Títol (IST)_MUEVC_Curs 2013-2014

 

Màster d'Entorns d'Ensenyament i Aprenentatge amb Tecnologies Digitals

- Informe de Seguiment de Títol (IST)_MUEEATD_Curs 2013-2014

 

Màster de Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

- Informe de Seguiment de Títol (IST)_MUFPS_Curs 2016-2017

> Informe de Valoració del Seguiment (AQU Catalunya)_MUFPS_Curs 2016-2017

- Informe de Seguiment de Títol (IST)_MUFPS_Curs 2011-2012

> Informe de Valoració del Seguiment (AQU Catalunya)_MUFPS_Curs 2011-2012

- Informe de Seguiment de Títol (IST)_MUFPS_Curs 2010-2011

 

Màster de Formació de Professors d'Espanyol com a Llengua Estrangera

- Informe de Seguiment de Títol (IST)_MUFPELE_Curs 2009-2010

 

Màster d'Intervencions Socials i Educatives

- Informe de Seguiment de Títol (IST)_MUISE_Curs 2009-2010

 

Màster d'Investigació i Canvi Educatiu

- Informe de Seguiment de Títol (IST)_MUICE_Curs 2013-2014

 

Màster de Psicopedagogia

- Informe de Seguiment de Títol (IST)_MUPS_Curs 2016-2017

> Informe de Valoració del Seguiment (AQU Catalunya)_MUPS_Curs 2016-2017

- Informe de Seguiment de Títol (IST)_MUPS_Curs 2011-2012

- Informe de Seguiment de Títol (IST)_MUPS_Curs 2010-2011

 

Màster de Recerca en Didàctica de la Llengua i la Literatura

- Informe de Seguiment de Títol (IST)_MURDLL_Curs 2013-2014

- Informe de Seguiment de Títol (IST)_MURDLL_Curs 2010 - 2011

El Marc VSMA estableix que les propostes de modificació dels títols només poden ser fruit del procés de seguiment i, per tant, són el resultat natural i esperat d'aquest procés. Per aquest motiu, cada títol oficial només es pot sotmetre al procés de modificació, com a màxim, un cop cada curs acadèmic.

La sol·licitud de canvis en els títols universitaris duta a terme a través del procés de modificació comporta la introducció a l'aplicació informàtica del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, de tota la memòria actualitzada i vigent.

Els possibles canvis en els títols universitaris es poden classificar en funció de la seva tipologia:

- Modificacions no substancials: canvis menors que milloren el títol i que la universitat pot implantar com a resultat del procés de seguiment. Aquests canvis es recullen en els informes de seguiment i s'incorporen a la memòria del títol quan s'hagi de sotmetre a un procés de modificació.

- Modificacions substancials: canvis en el títol verificat que comporten alteracions en la seva estructura o en la seva naturalesa i objectius. A la vegada es poden classificar en dues tipologies:

a) Autoritzables: canvis que afecten a l'estructura del títol però no suposen un canvi en la seva naturalesa i objectius. Aquests canvis se sol·liciten a través del procés de modificació.

b) No autoritzables: canvis substancials que afecten la naturalesa i objectius del títol verificat i no es poden sol·licitar a través del procés de modificació. Aquests canvis només es poden fer efectius sol·licitant la verificació d'un nou títol i extingint el títol implantat.

Comparteix-ho: