Universitat de Barcelona

Màster de Desenvolupament i Innovació d'Aliments

Preinscripció

Calendari de preinscripció


 • Primer període: del 10 de febrer al 27 de març de 2020

  Resolució: del 30 de març al 3 d’abril (Recomanat pels estudiants que hagin de tramitar visats o sol·licitar beques).

   

 • Segon període: del 6 d'abril al 22 de maig de 2020

  Resolució: del 25 al 29 de maig.

   

 • Tercer període: del 2 de juny al 3 de juliol de 2020

  Resolució: del 6 al 10 de juliol
Poden fer la preinscripció estudiants que no hagin finalitzat estudis, però l'acceptació definitiva estarà condicionada a la finalització dels esmentats estudis.

Procés de preinscripció tancat

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

 • Sol·licitud de preinscripció
 • Còpia del títol o equivalent. En cas d'admissió, per fer la matrícula cal que els títols estrangers que ho requereixin estiguin traduïts i legalitzats per via diplomàtica.
 • Documentació específica o vinculada als criteris de selecció

Lloc de presentació de la documentació:
Secretaria d'Estudiants i Docència de la Farmàcia i Ciències de l'Alimentació.
Podeu lliurar la documentació personalment o enviar-la per correu electrònic a secretaria-estudiants-farmacia@ub.edu.

Criteris de selecció

 1. Expedient acadèmic (60 %): es valoren les qualificacions obtingudes (40 %) i el nombre de crèdits de les assignatures relacionades amb els aliments o que contribueixin a la formació bàsica necessària per seguir els estudis del màster (20 %).
 2. Currículum (30 %): es valora l'experiència prèvia en relació amb les matèries que constitueixen el pla d'estudis del màster.
 3. Carta personal en què s'exposi l'interès i la motivació per cursar aquest màster (10 %).

La Comissió de coordinació, si ho creu necessari, pot entrevistar els candidats per aclarir aspectes relatius a la documentació presentada i a la formació i experiència prèvies.

La resolució serà pública i raonada. Es comunicarà a tots els estudiants preinscrits i es publicarà a la pàgina web del màster.

Procediment de resolució

S'ha establert tres períodes de resolució:
 • De l'1 al 5 d'abril

 • Del 27 al 31 de maig

 • Del 9 al 12 de juliolDesprés de revisar totes les sol·licituds rebudes en cada període es procedirà a enviar les corresponents notificacions d'acceptació, les quals es comunicaran per correu electrònic individualment.

Matrícula

Comparteix-ho: