Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Màster en Seguretat Alimentària

Organització i metodologia docent

Pla d'estudis


El pla d’estudis s’estructura en 3 mòduls, cadascun desenvolupat en una de les tres universitats participants. El conjunt del pla d’estudis gira entorn dels tres elements clau de la seguretat alimentària:

  1. L’ avaluació del risc, per tal de conèixer i saber valorar quins són els possibles perills que comprometen la seguretat alimentària (UB).
  2. La gestió del risc, per tal que mitjançant una anàlisi de risc-benefici es prenguin les decisions adients en el tractament dels perills (UAB).
  3. La comunicació del risc, contemplant les eines que poden ajudar a apropar la percepció del risc al risc real i evitar, en la mesura del possible, falses confiances o alarmes infundades en relació a la seguretat alimentària (UPF).

Metodologia

Per a l’atenció als estudiants, cada curs acadèmic es crea un espai informatiu al Campus Virtual UB anomenat “Espai de comunicació del màster”, que és, com el seu nom indica, una eina de comunicació virtual i en el que s’informa a l’alumnat d’aspectes relacionats amb el desenvolupament del màster, i també d’altres informacions que puguin ser d’interès, com ara jornades, conferències, congressos, cursos, etc. realitzats per qualsevol de les universitats participants o per altres institucions.

La metodologia docent  inclou classes magistrals i seminaris, activitats complementàries i qüestionaris d’autoavaluació en línia. Les activitats complementàries inclouen en algunes assignatures classes pràctiques de laboratori, d’ordinador, de resolució de casos pràctics i de pràctiques amb documents, entre d’altres.

En el primer mòdul es desenvolupen  “Casos pràctics d’avaluació del risc”, que els alumnes realitzen en grups multidisciplinaris tenint en compte la seva formació prèvia, i que està  tutoritzada  (en seminaris presencials i en seguiments en línia personalitzats) per professorat que és professionalment responsable d’aquest tipus d’avaluacions a l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària (ACSA). Els casos pràctics són defensats oralment i avaluats per una comissió formada per professorat  de la UB, de la UAB i pels tutors de l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària. La qualificació obtinguda en els casos pràctics representen un 30 % de la qualificació de dues assignatures obligatòries del primer mòdul (Identificació i caracterització de perills alimentaris i Mesura i avaluació del risc).

En el segon mòdul es realitzen activitats relacionades amb l’aplicació de la gestió de la innocuïtat des de la producció primària fins al consumidor. En són exemples l’avaluació i la negociació amb els proveïdors, l’elaboració documental d’un Pla d'Anàlisi de Perills i Punts Crítics de Control, la realització de l’auditoria de disseny higiènic de les instal·lacions i els equips de la Planta Pilot de Tecnologia dels Aliments de la UAB o el desenvolupament d’un Pla de Control d’al·lèrgens i substàncies que causen intolerància.

En el tercer mòdul, de comunicació del risc, es realitzen pràctiques de comunicació que inclouen, la creació  de continguts relacionats amb la seguretat alimentària, tant per a empreses com per a la societat. Així, per exemple es realitzen pràctiques per generar notícies per a mitjans de comunicació en paper, digital i newsletter, en les que es prioritza la seguretat alimentària com a valor i marca dins l’estratègia empresarial. Igualment, els alumnes reben formació específica sobre com gestionar la comunicació científica alimentària en xarxes socials.
Comparteix-ho: