Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Màster en Seguretat Alimentària

Avaluació

Depenent de l’assignatura l’avaluació pot ser diversa: Proves escrites (examen, qüestionaris), proves d'assaig, mapes conceptuals i similars, activitats d'aplicació, estudi de casos, resolució de problemes. Em qualsevol cas, en el pla docent de cada assignatura s’especificarà les proves d’avaluació concretes que se aplicaran i la ponderació que cada prova representarà en la qualificació final.

Avaluació

  • L’avaluació de les assignatures del mòdul 1 es farà en alguns casos dins del període lectiu corresponent a l’assignatura i en altres casos els dies 22 a 31 de gener de 2024.
  • Les avaluacions de les assignatures dels mòduls 2 i 3 es faran dins dels períodes docents corresponents, i l’avaluació del Treball final de Master es realitzarà en dos períodes: Juliol i setembre de 2023

Comparteix-ho: