Seguretat Alimentària

Automatrícula del Màster de Seguretat Alimentària

Per matricular el màster de Seguretat Alimentària s'ha d'haver fet prèviament la preinscripció en els terminis indicats i tenir la resolució d'admissió.

Període de matrícula del curs 2023-2024: del 12 al 17 de setembre de 2023

Automatrícula online

Els estudiants provinents d'Universitats estrangeres poden fer la matrícula presencial amb cita prèvia.

Cal matricular tots els crèdits necessaris per a l'obtenció del títol:

 • 30 crèdits obligatoris
 • 5 crèdits optatius del mòdul MD052R Eines per a l'Avaluació del Risc en Seguretat Alimentària
 • 7,5 crèdits optatius del mòdul MD052T Eines per a la Gestió del Risc en Seguretat Alimentària
 • 2,5 crèdits optatius del mòdul MD052W Eines per a la Comunicació del Risc en Seguretat Alimentària
 • 15 crèdits del Treball Final de Màster

Matricula a temps parcial: entre 20 i 48 ECTS.

 • Primer any:

Es obligatori matricular com a mínim tots els crèdits obligatoris dels mòduls: MD052Q, MD052S i MD052V, i/o assignatures optatives fins un màxim de 48 ECTS.

 • Segon any:

Tots els ECTS optatius pendents i el Treball Final de Màster.

El TFM només es podrà matricular si es matriculen un mínim de 37,5 ECTS d'assignatures obligatòries i optatives (sense comptar els ECTS del TFM).

DOCUMENTACIÓ PER A LA MATRÍCULA

En tots els casos, s'ha de presentar el document d’identitat vigent en el moment de la matrícula.

 • En el cas d’estudiants amb DNI o NIE espanyol no han de presentar la documentació d’identitat si, en el moment de la matrícula, autoritzen a la UB a efectuar les comprovacions necessàries a través de la consulta electrònica a l’administració corresponent.
 • En el cas d’estudiants estrangers de fora de la UE, el passaport.
 • En el cas d’estudiants estrangers de la UE, poden presentar el passaport o el document d’identitat expedit en el país d’origen.

 • En el cas d’estudis universitaris de la UB no cal aportar cap document.
 • En el cas d’estudis en altres universitats espanyoles: el títol, el certificat substitutori corresponent o el resguard de la sol·licitud del títol. No cal aportar aquesta documentació si el títol és posterior a l’any 1991 i si, en el moment de la matrícula, s’autoritza la UB a efectuar les comprovacions necessàries a través de la consulta electrònica a l’administració corresponent. En cas de sol·licitar beca general, certificat acadèmic personal dels estudis que li han donat accés al màster.

 • Expedient acadèmic.
 • Resguard de matrícula dels crèdits pendents.
 • Abans de la matrícula del Treball Final de Màster caldrà presentar el certificat substitutori del títol o el resguard del títol.

 • Títol o certificat substitutori corresponent.
 • Suplement europeu o certificació que inclogui les assignatures, qualificacions, anys i crèdits ECTS.
 • Per a títols obtinguts fora de la UE, justificant d’abonament de la taxa d’estudi d’equivalència del títol d’estudis estranger per a l’accés al màster fixada al Decret de preus de la Generalitat de Catalunya (218.15 euros).


Els documents expedits a l'estranger que s'aportin a procediments de la UB hauran de ser documents oficials i estar expedits per les autoritats competents, d'acord amb l'ordenament jurídic del país de què es tracti, i estar degudament legalitzats i traduïts, en els casos que correspongui.

 • Títol o certificat substitutori corresponent.
 • Certificació que inclogui les assignatures, qualificacions, anys i crèdits.
 • Document que acrediti que el títol faculta per a l’accés a ensenyaments de màster en el país expedidor.
 • Justificant d’abonament de la taxa d’estudi d’equivalència del títol d’estudis estranger per a l’accés al màster (218.15 euros).
 • Sol·licitud autorització d'accés a màster amb estudis estrangers no homologats.

Els documents expedits a l'estranger que s'aportin a procediments de la UB hauran de ser documents oficials i estar expedits per les autoritats competents, d'acord amb l'ordenament jurídic del país de què es tracti, i estar degudament legalitzats i traduïts, en els casos que correspongui.

La documentació presentada ha de ser original o una còpia autèntica amb codi segur de verificació (CSV) que permeti contrastar la veracitat del document en els arxius electrònics de l’organisme emissor.

En cas que la documentació original sigui en paper amb signatura manuscrita i segell, cal presentar els documents a la Secretaria d’Estudiants i Docència.

Termini de presentació de documents per a la matrícula: 12 de setembre de 2023

És obligatori sol·licitar cita prèvia.

Adreça:

Edifici docent i d'atenció a l'estudiant (Verdaguer)
Campus de l'Alimentació de Torribera
Prat de la Riba 171 - 08921 Santa Coloma de Gramenet
93 403 19 66 / 93 403 19 68

Horari d'atenció presencial:
De dilluns a divendres de 9.30 a 13.30h (agost tancat)

E-mail de contacte: masters.campusalimentacio@ub.edu

Després de matricular-te, pots obtenir el teu carnet digital UB a través de l’aplicació mòbil SocUB, que t’ofereix moltes altres funcionalitats que et seran útils com a estudiant. Visita ub.edu/carnet, on trobaràs més informació sobre les funcionalitats del carnet i l’enllaç a l’App SocUB.

Comparteix-ho: