Unitat de Laboratoris Docents

La Unitat de Laboratoris Docents (ULD) de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació de la Universitat de Barcelona es va crear l'any 1998 en resposta al document de síntesi de l'avaluació i propostes de millora de la titulació de Farmàcia. Aquest document recomanava el desenvolupament i l'aplicació d'un sistema de gestió de la qualitat als laboratoris de pràctiques de la facultat, sent des d'aleshores aquest, un dels objectius primordials de la ULD.

La implantació d'aquest nou sistema de gestió ha comportat el disseny dels nous laboratoris docents, la gestió del seu ús i funcionament així com l'estudi de la racionalització i optimització de la gestió econòmica. A més, també ha significat una contribució notable en la millora de la qualitat docent, ja que l'estudiant adquireix els coneixements pràctics de les diferents assignatures en un entorn en el qual s'acompleixen les normes de qualitat, comparable al que trobarà en l'àmbit professional. D'aquesta manera, se l'introdueix en aspectes pràctics de la gestió de la qualitat proporcionant-li així una formació addicional i necessària en uns continguts que difícilment li seran transmesos a través de la docència teòrica de les diferents assignatures.

Al llarg de tots aquests anys la ULD ha rebut tot un seguit de reconeixements que avalen l’activitat desenvolupada: Mención especial en el Plan Nacional de Evaluación de la Calidad de las Universidades (Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, BOE 193-12/08/2000), Distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat docent universitària (Departament de Cultura i Universitats, Generalitat de Catalunya, DOGC 4716-12/09/2006), Segell d'excel·lència de qualitat, “Compromiso Excelencia Europea (2013)” de l'European Foundation for Quality Management (EFQM) i Grup Innovació Docent Consolidat (Universitat de Barcelona, GINDOC-UB/116).

Actualment, l’activitat de la ULD de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació es desenvolupa en dos campus: Campus Diagonal i Campus de l'Alimentació de Torribera