Universitat de Barcelona

Màster de Lingüística Aplicada i Adquisició de Llengües en Contextos Multilingües

Pla d'estudis

El pla d'estudis del màster consta de 60 crèdits, estructurats de manera que els estudiants adquireixin els conceptes principals referents a l'adquisició de segones llengües i a la recerca en aquest camp. Els diferents mòduls que formen el màster són:

MD0W0J Lingüística Aplicada i Adquisició de Segones Llengües. Aquest mòdul consta de tres assignatures obligatòries (5 crèdits cada una; en total, 15 crèdits), que permeten a l'alumne adquirir els coneixements necessaris sobre l'adquisició de segones llengües: bilingüisme i multilingüisme, influència entre llengües, i rol de l'edat i de l'aptitud.

MD0W0K Metodologia de la Recerca en Lingüística Aplicada i Adquisició de Segones Llengües. Aquest mòdul està format per quatre assignatures obligatòries de 2,5 o 5 crèdits (en total, 15 crèdits) que permeten a l'alumne adquirir el coneixement necessari sobre recerca en l'adquisició de segones llengües. Amb aquestes assignatures els estudiants es familiaritzen amb les diferents tècniques de recerca que hi ha dins el camp, treballen amb programes punters en aquesta àrea (per exemple, SPSS) i veuen els diferents tipus d'anàlisi descriptiva i inferencial que es poden dur a terme.

MD0W0L Temes de Recerca en Adquisició de Segones Llengües i Ensenyament-Aprenentatge de Segones Llengües. Aquest mòdul consta de diferents assignatures optatives (de 2,5 o 5 crèdits cada una), que l'estudiant ha de triar fins a cursar un màxim de 15 crèdits. Les diferents assignatures optatives es divideixen en dos subapartats: algunes aprofundeixen en conceptes essencials de l'adquisició de segones llengües (per exemple, adquisició de vocabulari, multilingüisme, adquisició de la parla, del discurs, etc.), i d'altres segueixen una perspectiva més metodològica i aprofundeixen en temes de recerca en l'adquisició de segones llengües (per exemple, s'ofereix la possibilitat d'assistir a un seminari de recerca o d'aprendre a utilitzar algunes de les tècniques de recerca més usades en psicolingüística o lingüística cognitiva).

MD0W0M Treball de Fi de Màster. Aquest mòdul de 15 crèdits consisteix en l'elaboració d'un treball de recerca dirigit per un dels professors del màster, amb què l'alumne ha d'aplicar els coneixements teòrics adquirits durant el màster. Així mateix, li permet endinsar-se en el món de la recerca de l'adquisició de segones llengües i guanyar experiència de cara a una futura tesi doctoral.

Pla d'estudis

Comparteix-ho: