Universitat de Barcelona

Màster de Lingüística Aplicada i Adquisició de Llengües en Contextos Multilingües

Preinscripció

Calendari de preinscripció

  • Del 2 de març al 15 de setembre de 2020.

Procés de preinscripció tancat

Avisos:

  • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
  • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Criteris de selecció

Es prioritzaran les sol.licituds en funció del CV del candidat amb atenció especial a:
  • 1. Expedient acadèmic: 60 %.
  • 2. Experiència laboral relacionada (qualsevol dels àmbits ja especificats relacionats amb l'ús i aprenentatge del llenguatge): 20 %.
  • 3. Contingut de la carta d'interès per aquest màster que el candidat ha de presentar a la comissió quan formalitzi la sol.licitud de preinscripció: 10 %.
  • 4. Altres mèrits acadèmics: participació en projectes de recerca; col.laboració en tasques universitàries i acadèmiques, beques de col.laboració en departaments: 5 %.
  • 5. Altres mèrits: participació en programes d'intercanvi Erasmus-Sòcrates, coneixements bàsics de noves tecnologies a nivell d'usuari, coneixement d'altres llengües, estades a l'estranger: 5 %.


Si la comissió d'admissió del màster ho considera oportú podrà convocar els candidats a una entrevista oral.

Procediment de resolució

La Comissió d'Admissions del màster, constituïda pel coordinador i pels membres de la Comissió de Màster, durà a terme el procés d'admissió dels candidats durant el període de preinscripció, que és comú a tots els màsters de la Facultat de Filologia de la UB.
La Comissió es reuneix mensualment per avaluar les sol.licituds i la documentació rebuda i publica les resolucions el 15 de cada mes,, excepte a l’abril i al juliol, que serà a final de mes.

Matrícula


Procés de matriculació tancat

Comparteix-ho: