Universitat de Barcelona

Màster de Lingüística Aplicada i Adquisició de Llengües en Contextos Multilingües

Treball final de màster

Característiques

El Treball Final de Màster (TFM) és un projecte de recerca amb una funció clau dins del pla d’estudis del màster. Els estudiants han d’aprofitar el treball per demostrar les seves habilitats de recerca i la seva capacitat per treballar independentment, aplicant les habilitats adquirides durant el curs, integrant noves habilitats específicament relacionades amb el TFM, i ampliant el coneixement adquirit en altres assignatures. El TFM també proporciona als estudiants una oportunitat per treballar amb grups de recerca en què el professorat del màster col·labora.

El treball hauria de ser compatible amb una de les àrees de recerca cobertes pel Departament de Llengües i Literatures Modernes i d’Estudis Anglesos i serà supervisat per un professor doctor que formi part del professorat del màster. Els estudiants han de completar un projecte de recerca que consisteixi o bé en un projecte de recerca original o en un conjunt lectures crítiques de resultats recents de recerca. 

El tutor aconsellarà i guiarà en els aspectes teòrics i metodològics del projecte, recomanarà bibliografia i supervisarà el format del document final del TFM. Per tal d’assegurar la qualitat del treball i rebre l’aprovació per dur a terme la presentació, els estudiants han de seguir els consells i recomanacions del tutor durant la preparació del projecte i cal que entreguin una còpia completa al més aviat possible perquè tots els canvis necessaris puguin fer-se abans de la defensa.

Els projectes qualificats amb Excel·lent o Matrícula d’Honor podran publicar-se (amb el consentiment de l’autor) a la Col·lecció de TFM d’estudiants al Dipòsit digital de la UB.

Esquema

  • Resum (entre 100-200 paraules)
  • Índex
  • Introducció i estat de la qüestió (antecedents en l’estudi del tema escollit, necessitat d’una nova aportació)
  • Preguntes d’investigació
  • Metodologia emprada
  • Anàlisi dels resultats
  • Discussió dels resultats
  • Conclusions (és necessari que quedi reflectit l’aportació del treball a l’estat de l’estudi del tema en qüestió)
  • Apèndix (si és necessari)
  • Bibliografia

Extensió

Els treballs han de tenir una extensió aproximada de 8.500-9.500 paraules en estudis quantitatius i 9.500-10.500 paraules en estudis qualitatius (espaiat doble, font 12).

Període d'avaluació de febrer

Data límit per enviar una proposta inicial de recerca (aproximadament 100 paraules) al coordinador del màster: 21 de setembre de 2020.

Reunió del professorat del màster i selecció de tutors per a cada Projecte Final.

Inici de la supervisió dels treballs finals: 5 d'octubre de 2020.

Data límit per a la presentació del projecte final al tutor per a la seva revisió final i confirmació de la defensa al coordinador: 29 de gener de 2021.

Data límit per a la presentació de cinc còpies del projecte completat (revisat pel tutor) a la Secretaria del Departament d’Anglès i Alemany, juntament amb l’autorització signada del tutor per procedir a la presentació i defensa: 5 de febrer de 2021, 14.00 h.

Presentació i defensa pública: 17-26 de febrer de 2021.


Període d'avaluació de juny

Data límit per a la presentació d'una proposta inicial de recerca (aproximadament 100 paraules) al coordinador del màster: 15 de gener de 2021.

Reunió del professorat del màster i selecció de tutors per a cada Projecte Final.

Inici de la supervisió dels treballs finals: 1 de febrer del 2021.
Data límit per a la presentació del projecte final al tutor per a la seva revisió final i confirmació de la defensa al coordinador: 18 de juny de 2021.

Data límit per a la presentació de cinc còpies del projecte completat (revisat pel tutor) a la Secretaria del Departament d’Anglès i Alemany, juntament amb l’autorització signada del tutor per procedir a la presentació i defensa: 1 de juliol de 2021, a les 14:00.

Presentació i defensa pública: 14-16 de juliol de 2021.


Període d’avaluació de setembre

Data límit per a la presentació del projecte final al tutor per a la seva revisió final: 1 de setembre del 2021.

Data límit per a la presentació de cinc còpies del projecte completat (revisat pel tutor) a la Secretaria del Departament d’Anglès i Alemany, juntament amb l’autorització signada del tutor per procedir a la presentació i defensa: 6 de setembre de 2021, a les 14.00.

Presentació i defensa del públic: 16-17 de setembre del 2021.

Els estudiants disposen de 15 minuts per presentar el seu treball, temps durant el qual han de tractar de mostrar la seva competència com a investigadors i han d’explicar al jurat els possibles plans de recerca en el futur.

Cada examinador disposa llavors d’aproximadament 5 minuts en què pot comentar sobre el treball presentat i realitzar preguntes. Els estudiants han de prendre nota de les preguntes fetes per cada membre del jurat i llavors disposen de 10 minuts per tal de respondre-les.

Comparteix-ho: