Reconeixement i transferència de crèdits

Reconeixement de crèdits

L'alumne de grau pot sol·licitar el reconeixement de crèdits per a la titulació que està cursant, és a dir, l'acceptació, per part de la UB, de la formació o de l'experiència professional contemplades a la Normativa de Reconeixement i Transferència de Crèdits en els Ensenyaments Oficials de Grau de la Universitat de Barcelona.

La sol·licitud en línia es podrà fer durant tot el curs acadèmic, acompanyada de la següent documentació:

  • Fotocòpia del DNI
  • Certificat acadèmic on constin les assignatures, el nombre de crèdits i la qualificació obtinguda en els estudis d’origen, així com la informació dels estudis que van donar accés a la Universitat (expedient acadèmic en el cas d’alumnes de la UB)
  • Programes de les assignatures cursades, degudament segellats pel centre corresponent
  • Fotocòpia del pla d’estudis cursat, degudament segellat pel centre corresponent
  • En cas que no consti en el certificat acadèmic, fotocòpia compulsada de la documentació acreditativa que va donar accés a la Universitat
  • Abonament de les taxes per a l’estudi de la sol·licitud de transferència i reconeixement.

 

La Secretaria de la Facultat la tramitarà i trametrà la resolució corresponent a l’estudiant.

La sol·licitud es podrà presentar en qualsevol moment del curs. Un cop obtingut el reconeixement, els crèdits s’hauran de matricular. Aquesta matriculació tindrà un cost del 20% del cost del crèdit per al curs vigent i només es podrà formalitzar durant els períodes de matrícula establerts per la Facultat.

Transferència de crèdits

La transferència de crèdits consisteix en la inclusió en l'expedient acadèmic de l'estudiant dels crèdits obtinguts en estudis oficials cursats amb anterioritat que no hagin conduït a l'obtenció d'un títol oficial. En el cas d'estudiants d'una altra universitat, la transferència de crèdits implica el pagament del trasllat d'expedient de la universitat de origen. No procedeix la transferència de crèdits si l'estudiant manifesta la voluntat d'alternar o simultaniejar els estudis.

La sol·licitud en línia  s’acompanyarà de la documentació requerida i serà tramitada per la Secretaria de la Facultat, que farà arribar la resolució a l’estudiant i incorporarà el resultat al seu expedient, si escau.

Comparteix-ho: