Comissió Acadèmica

 • aprovar el pla d’ordenació acadèmica anual elaborat pel Consell d’Estudis, les coordinacions dels ensenyaments i pels departaments,
 • establir els criteris generals de convalidació d’assignatures i de reconeixement de crèdits en el grau de Filosofia, d’acord amb el que estableixi el Consell de Govern,
 • establir els criteris generals per seleccionar l’alumnat de la Facultat en relació amb les convocatòries nacionals i internacionals d’intercanvi d’estudiants universitaris, vetllar pels procediments d’avaluació docent del professorat,
 • vetllar pel desenvolupament correcte dels plans d’acció tutorial,
 • elaborar propostes de cursos de postgrau de Facultat,
 • revisar, aprovar i efectuar el seguiment dels cursos de postgrau,
 • totes aquelles funcions que l’Estatut, els reglaments de la Universitat de Barcelona o la Junta de Facultat li atribueixin.

 • el degà, o el vicedegà en qui delegui la representació, que la presideix,
 • els caps d’estudis,
 • l'administrador de centre, o la persona en qui delegui la representació, amb veu i sense vot,
 • sis membres del PDI de la Junta, almenys un de no permanent,
 • dos estudiants membres de la Junta de Facultat,
 • el cap de secretaria, o persona en qui delegui la representació, amb veu i sense vot,
 • un membre del PAS vinculat a la gestió de l’àrea, amb veu i sense vot.

 • Begoña Román Maestre (vicedegana)
 • Ignasi Guiu Andreu (cap d'estudis de Filosofia) 
 • Norbert Bilbeny García (coordinador del màster de Ciutadania i Drets Humans) 
 • Joost Johannes Joosten (coordinador del màster de Lògica Aplicada)
 • Maria Teresa Matos Ferreira Marques (coordinadora del màster de Filosofia Analítica)
 • Josep Macià Fàbrega (PDI del Departament de Filosofia)
 • Núria Sara Miras Boronat (PDI del Departament de Filosofia)
 • Sergi Oms Sardans (PDI del Departament de Filosofia) 
 • Antonio Castilla Cerezo (coordinador del màster de Pensament Contemporani i Tradició Clàssica)
 • Wendy Elvira García (coordinadora del màster de Ciència Cognitiva i Llenguatge)
 • Raimon Clotet i Caballé (estudiant membre de la Junta de Facultat) 
 • Manuel Joseph Olivé (estudiant membre de la Junta de Facultat) 
 • Àngels Ibáñez Andújar (administradora del Centre) 
 • Marta Córdoba Jurado (cap de la Secretaria d'Estudiants i Docència) 
 • Maria Luisa Gil Gimenez (membre del PAS vinculada a la gestió de l'àrea)  

Comparteix-ho: