Política de Qualitat

La Facultat de Filosofia vol assolir els nivells de qualitat i d’excel·lència màxims en les activitats que realitza el centre. Amb aquesta finalitat, la Facultat es compromet a emprar tots els recursos que tingui al seu abast, ja siguin tècnics, econòmics o humans, per tal de complir la normativa legal i satisfer els requisits necessaris que afavoreixin la convergència cap a l’espai europeu d’educació superior.

En aquesta direcció, cal posar com a pilar fonamental de la qualitat i l’excel·lència la millora constant dels nostres ensenyaments. Per fer possible això, s’hauran d’utilitzar tots els elements didàctics, pedagògics, materials i de gestió de què disposa el centre, a fi de que els ensenyaments que s’ofereixen aconsegueixin el màxim reconeixement social, alhora que el seu alumnat adquireix una formació filosòfica d’excel·lència, i les habilitats i coneixements necessaris de cara a la seva inserció laboral.

Les directrius marcades per la Facultat de Filosofia queden materialitzades en el següent llistat d’objectius:

  • Mantenir actualitzat el SAIQU de la Facultat de Filosofia i vetllar per la seva millora continua.
  • Difondre tota la informació sobre el SAIQU a la pàgina del Sistema de qualitat de la Facultat de Filosofia.
  • Emprar de manera òptima els recursos tècnics, econòmics i humans disponibles per tal de poder realitzar satisfactòriament les activitats docents.
  • Establir els protocols convenients de cara a detectar problemes de funcionament ja sigui a nivell acadèmic, de gestió o administratiu, per tal de cercar i aplicar els procediments de millora oportuns.
  • Oferir una formació acadèmica d’acord amb les necessitats i les expectatives tant de l’alumnat i els professors, com de la societat en general.
  • Procurar que l’activitat docent aplicada sigui coherent amb les característiques i necessitats del centre.
  • Incentivar la formació continuada del personal del centre, tot establint també les vies d’accés adients perquè ho pugui dur a terme.
  • Donar suport a les mesures convenients de cara a la millora de les condicions laborals en les que es troba el personal per tal que es corresponguin amb la responsabilitat acadèmica i social que té.
  • Difondre entre el personal del centre la política i els objectius de qualitat i excel·lència establerts, alhora que es procurarà el compliment de tots ells. La Comissió de Qualitat del centre és la garant del compliment dels requisits i procediments d’assegurament intern de la qualitat.

 

La Facultat de Filosofia es proposa revisar periòdicament la política de qualitat del centre amb l’objectiu de mantenir-la actualitzada i en consonància amb les necessitats que vagin sorgint. Document aprovat per primera vegada el 25-05-2011 i revisat i actualitzat el 10-07-2023.

Comparteix-ho: