Verificació, Seguiment, Modificació, Acreditació

Al llarg de la vida dels ensenyaments oficials, se succeeixen els processos per a la verificació, el seguiment, la modificació i l’acreditació (VSMA) dels títols oficials. Des del centre, es treballa per vincular aquests processos interns de la manera més estructurada i integrada a través del Sistema d’Assegurament Intern de la Qualitat (SAIQU), i així promoure l’eficiència en la gestió i donar resposta als diversos requeriments normatius.

La informació referent als processos és pública, d’acord als propis principis de qualitat, i dirigida als diferents grups de interès. Els documents que concreten aquesta informació i que defineixen el procés VSMA referit a les titulacions de la Facultat es troben per a la seva consulta a l’apartat “Documentació” d’aquesta pàgina. La funció informativa d’aquest apartat, juntament al seu caràcter públic, mostra que aquest documents s’entenen com un recull de rendiment de comptes amb la Memòria de Verificació de la titulació, la resolució de verificació del Ministeri d’Educació de la titulació, els Informes de Seguiment i, en un futur, la Memòria d’Acreditació de la titulació. Aquesta informació es troba discriminada per titulacions.

Comparteix-ho: