Comissió de Qualitat

La Comissió de Qualitat de la Facultat garanteix la implantació i l'efectivitat del sistema de qualitat de la facultat.

Aquesta comissió i els agents que s’hagin definit en el sistema de qualitat treballen de manera coordinada i sincronitzada en el disseny i desplegament del sistema de qualitat, en l’elaboració de la memòria anual i el seguiment de la planificació estratègica per tal de:

 • garantir que es mesuren, s’analitzen i s’utilitzen els resultats (de l’aprenentatge, de la inserció laboral i de la satisfacció dels diferents grups d’interès) per a la presa de decisions i la millora contínua de la qualitat dels ensenyaments oferts per la facultat;
 • supervisar l’execució efectiva dels ensenyaments i informar la societat sobre la seva qualitat;
 • garantir que en qualsevol moment els ensenyaments estan en condicions de superar amb èxit el procés de seguiment i d’acreditació de les agències externes, tal com estableix la normativa espanyola.

 

Membres:

 • Marta Campdelacreu Arques (vicedegana)
 • Manuel Pérez Otero (cap d'estudis de Filosofia)
 • Misericòrdia Anglès Cervelló (coordinadora del màster de Ciutadania i Drets Humans: Ètica i Política) 
 • Antonio Castilla Cerezo (coordinador del màster de Pensament Contemporani i Tradició Clàssica) 
 • Joost Johannes Joosten (coordinador del màster de Lògica Pura i Aplicada)
 • Maria Teresa Matos Ferreira Marques (coordinadora del màster de Filosofia Analítica) 
 • Wendy Elvira García (coordinadora del màster de Ciència Cognitiva i Llenguatge) 
 • Maria Margarita Mauri Álvarez (PDI membre de la Junta)
 • Carmen Gloria Revilla Guzmán (PDI membre de la Junta)
 • Sergi Oms Sardans (PDI membre de la Junta)
 • Ricard Royo Hurtado (estudiant membre de la Junta)
 • Arnau Guàrdia Durán (estudiant membre de la Junta)
 • Verónica Durfrayer Beetz de Souza (estudiant membre de la Junta)
 • Félix Gómez Fernández (administrador del Centre) 
 • Marta Córdoba Jurado  (cap de la Secretaria d'Estudiants i Docència) 
 • María Luisa Gil Giménez (PAS) 
Comparteix-ho: