Universitat de Barcelona

Màster en Nanociència i Nanotecnologia

Treball final de màster

El Treball Final de Màster (TFM) és un projecte de recerca o estudi, en el que l’estudiant aplica els coneixements, les habilitats, les aptituds i les competències adquirides al llarg del màster. El TFM és obligatori per a tots els alumnes del màster i es porta a terme habitualment durant el segon semestre. Es contempla però que es pugui fer durant el primer semestre  per aquells estudiants que han accedit al semestre de primavera o que volen cursar el màster amb un període superior a un any.

El TFM es realitzarà conforme a la normativa general de la UB que pot ser consultada a la normativa general.

La corresponent normativa de la Facultat de Física de la UB pot ser consultada a la normativa específica".

El treball es descriu en una memòria escrita i la normativa corresponent a aquesta memòria, així com els períodes de les convocatòries de lliurament es troben amb detall al campus virtual d’aquesta assignatura.

L'extensió màxima del treball és de 10 planes, a doble columna seguint el format de la plantilla (pagines addicionals no són acceptades). Haurà d’incloure un resum i una bibliografia seguint algun format estàndard per a la cita dels documents (vegeu la plantilla). Degut a l’alt caràcter internacionalització del Màster en Nanociencia i Nanotecnologia, l’idioma d’escriptura del TFM és l’anglès.

La memòria del treball en pdf i el fitxer font (ja sigui en .docx o .tex) s’ha d’enviar a través del campus virtual de l’ensenyament. Les dates de lliurament es publicaran també al campus virtual.

La Comissió Avaluadora del TFM estarà formada per tres membres:

  1. el director de la tesina de màster,
  2. un científic expert del camp indicat en els àmbits de recerca del IN2UB i
  3. un representant de l’IN2UB del corresponent àmbit.

La defensa del TFM consisteix en una exposició de la memòria, oral i pública, davant de la Comissió Avaluadora, seguida d’una discussió, també pública, amb la Comissió. La presentació té una duració de 15 minuts, seguida de la discussió del treball per part de la Comissió Avaluadora d’uns altres 15 minuts. L'idioma de defensa del treball ha de ser l'anglès. La qualificació del treball es divideix en dues parts: el 25% pel supervisor en relació amb el procés general de l'estudiant durant el període del TFM; i el 75% restant per la Comissió, que es divideix al seu torn en un 45% per al manuscrit i el 30% per a la defensa. La qualificació de cada un dels jurats es basa en la rúbrica que es poden trobar al campus virtual del TFM.

Els alumnes matriculats tenen accés a tots els documents i a informació més detallada en el Campus Virtual.

Comparteix-ho: