Universitat de Barcelona

Màster en Nanociència i Nanotecnologia

Reconeixement de crèdits

El reconeixement de crèdits consisteix a incorporar en l’expedient d’un ensenyament oficial crèdits que computen obtinguts prèviament, mitjançant la formació o l’experiència professional. Això es regula en les Normes per al reconeixement i per a la transferència de crèdits en els ensenyaments de màster universitari de la UB.

En cap cas es reconeixeran els crèdits corresponents al treball final de màster.

Formació o experiència professional objecte de reconeixement:

  • Els crèdits obtinguts en ensenyaments oficials cursats amb anterioritat, a la Universitat de Barcelona o en qualsevol altra universitat, computen en els nous ensenyaments oficials, a efectes d'obtenir un títol oficial.
  • Els crèdits cursats en ensenyaments superiors conduint a d'altres títols a l'empara de l'article 34.1 de la Ley 6 / 2001 de Universidades.
  • L'experiència laboral i professional, sempre que estigui relacionada amb les competències de la titulació que està cursant l'estudiant.

El límit de crèdits que es podran reconèixer, en base a d'altres títols i en l' experiència professional, no podrà ser superior, en conjunt, al 15 % dels crèdits del pla d'estudis que l'estudiant estigui cursant.

Únicament es podrà reconèixer un percentatge superior al 15 %, fins a la totalitat de crèdits del pla d'estudis, quan el títol propi hagi estat extingit i substituït pel títol oficial, i així consti a la memòria del títol oficial verificada en las condicions establertes en els articles 6.4 y 6.5 del Reial Decret 861/2010.

En quant als criteris que s'apliquen al reconeixement de l'experiència laboral i professional, només serà susceptible de reconeixement aquella que impliqui coneixements i habilitats de nivell del màster. A més, només podran ser objecte de reconeixement les assignatures optatives. Els criteris de valoració de la experiència professional tindran en compte el tipus de funció desenvolupada, els anys d'experiència i l'adequació del àmbit professional a les competències del màster.

La Comissió Coordinadora del màster analitzarà en cada cas la pertinença del esmentat reconeixement, i proposarà les assignatures a reconèixer.

Comparteix-ho: