Universitat de Barcelona

Màster en Nanociència i Nanotecnologia

Organització i metodologia docent

L'ensenyament té una càrrega lectiva de 60 ECTS (un curs acadèmic), que es distribueixen entre assignatures obligatòries (15 ECTS), assignatures optatives (25 ECTS) i el treball fi de màster (20 ECTS). Aquest màster és de caràcter presencial i es recomana una dedicació a l'estudi a temps complet, encara que es contempla també el temps parcial (mínim, 20 crèdits per curs). El nombre de places per curs és de 35 com a màxim.

Les metodologies docents i activitats formatives que s’utilitzen al Màster en Nanociència i Nanotecnologia són les següents: classes magistrals, col·loquis, classes expositives, conferències, debat dirigit, roda d'intervencions, seminari, treball en grup, treball escrit, resolució de problemes, recerca d'informació, elaboració de projectes, estudi de casos, visites i pràctiques. Aquestes metodologies s'apliquen a les aules i a través del Campus Virtual. La metodologia docent específica de cada assignatura pot trobar-se al corresponent pla docent.

Comparteix-ho: