Universitat de Barcelona

Màster en Nanociència i Nanotecnologia

Objectius i competències

Objectius

El màster en Nanociència i Nanotecnologia té com a objectiu proporcionar el coneixement de l'estructura de la matèria per controlar el seu comportament a la nanoescala, i explotar-la per al disseny i el desenvolupament de productes i sistemes nous amb un impacte potencial en una àmplia gamma d'àrees d'e rellevància socioeconòmica especial, com ara:

 • medicina i farmàcia
 • aliments i agricultura industrials
 • indústria aeroespacial
 • informació tecnològica i comunicacions
 • energia i medi ambient


Aquests són camps en què és indispensable una formació interdisciplinària de postgrau, que respon a la demanda creixent de la recerca, com també de professionals amb experiència en nanotecnologia.

Aquest màster té com a objectiu formar professionals competents en aquest camp, tant en els aspectes industrials com en els aspectes científics. Per tant, els estudiants que s'incorporen a aquest màster han de ser prou versàtils per parlar idiomes en disciplines tant diferents com ara la biologia, la física, la química o l'enginyeria, i ser capaços d'actuar com a enllaç entre els professionals que desenvolupen la seva tasca científica en una d'aquestes àrees més específicament.

Competències

Competències bàsiques:

 • Adquisició i comprensió de coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • Capacitat per integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis.
 • Capacitat per comunicar les conclusions, i els coneixements i raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Habilitats d'aprenentatge que permetin continuar estudiant d'una manera que ha de ser en bona mesura autodirigida o autònoma.


Competències generals:

 • Capacitat per identificar el panorama científic i industrial de l'entorn proper a escala nacional i internacional en relació amb l'àmbit de la nanociència i la nanotecnologia.
 • Habilitats per a la participació en projectes d'investigació o de desenvolupament tecnològic.
 • Autonomia, capacitat de gestió del temps i de projectes, i coneixements específics per accedir a programes de doctorat orientats a la nanociència i la nanotecnologia.
 • Iniciativa per desenvolupar metodologies de treball innovadores que puguin contribuir al desenvolupament científic o tecnològic de la nanociència i la nanotecnologia.


 • Competències específiques:

 • Capacitat de reconèixer els avenços tecnològics i les problemàtiques d'actualitat en el domini de la nanotecnologia com a ciència interdisciplinària.
 • Capacitat per exercir una tasca tècnica a l'entorn de la nanotecnologia.
 • Capacitat per utilitzar eines de càlcul i models teòrics que permetin avançar en la comprensió de les propietats o fenòmens bàsics i en la capacitat per modelar i predir el comportament dels nanosistemes.
 • Capacitat per dissenyar un procés de síntesi i etapes de processament de materials nanoestructurats.
 • Capacitat per aplicar les tècniques de microscòpia per a la caracterització a la nanoescala.
 • Capacitat per manejar les eines bàsiques de nanofabricació i nanomanipulació.
 • Capacitat per fer tasques de recerca i desenvolupament de nous materials nanoestructurats i nanodispositius amb noves funcionalitats, i que sapliquin en biotecnologia, farmacoteràpia, tractament i emmagatzematge de la informació o millor aprofitament de l'energia.
 • Habilitats i destreses en el camp de la nanotecnologia per a l'establiment futur de línies de R+D i producció en les empreses vinculades a l'àmbit.
 • Comparteix-ho: