Universitat de Barcelona

Màster en Astrofísica, Física de Partícules i Cosmologia

Treball final de màster

El Treball Final de Màster o Tesi de Màster representa l’etapa final de la titulació, oferint l’oportunitat de demostrar que heu adquirit les habilitats i coneixements necessaris per organitzar i realitzar un projecte de recerca. Hauria de servir per demostrar que sou capaços de:

  1. Identificar una àrea o àrees adequades per a la investigació;
  2. Establir objectius de recerca;
  3. Localitzar, organitzar i analitzar críticament les dades i la literatura rellevants;
  4. Dissenyar una metodologia de recerca adequada;
  5. Treure conclusions; i si convé
  6. Fer recomanacions i indicacions rellevants d’àrees per ampliar les investigacions.


També pot servir com a treball de recerca introductòria que condueix a una tesi doctoral. En aquest cas, convé, però no és necessari, que el tutor de la tesi de màster coincideixi amb el futur director del treball de doctorat.

Avaluació

Hi ha dues convocatòries d'avaluació per curs acadèmic, una entre finals de gener i principis de febrer, corresponent al primer semestre, i una entre finals de juny i principis de juliol, corresponent al segon semestre. Cada estudiant tindrà dues oportunitats per superar l'avaluació. Els estudiants que renuncien a la convocatòria d’hivern tenen dret a defensar la tesi màster durant la convocatòria de primavera, mentre que els que renuncien a la convocatòria de primavera poden defensar la tesi màster al setembre.

El màster es completa després d’escriure un informe sobre el treball de recerca desenvolupat i fer una presentació pública de 20 minuts davant d’un comitè d’avaluació.

La data de lliurament dels informes escrits pot variar entre convocatòries. Es comunicarà als candidats molt abans de la data límit via web i a través de Campus Virtual de l'assignatura. La durada dels informes està limitada a 12.000 paraules, excloent els apèndixs i referències. El manuscrit ha de contenir un resum de fins a 350 paraules.

Cada tesi serà avaluada mitjançant un full de qualificació basat en rúbriques que omplen el tutor, que valora la capacitat de recerca de l'estudiant, i un comitè d'avaluació, format per un president i un secretari, encarregats de valorar el treball escrit i la presentació oral. El tutor podrà ser substituït pel director del treball, prèvia aprovació de la Comissió de Coordinació del Màster.

L'avaluació de la dissertació es basa en:

  1. La claredat de l’exposició pública del treball;
  2. La capacitat de respondre a les preguntes del comitè d'avaluació; i
  3. La qualitat científica de la versió escrita de l’obra.

La presentació oral es podrà fer en anglès, català o castellà. L’ús de l’anglès tindrà un impacte positiu en l’avaluació.

Comparteix-ho: