Universitat de Barcelona

Màster en Astrofísica, Física de Partícules i Cosmologia

Accions de suport i d'orientació

Tutoria

Cada estudiant del Màster té un tutor personal assignat. Els tutors són responsables de l'orientació en el procés d'aprenentatge i en l'assoliment dels objectius educatius. La tutoria serà exercida pel supervisor de la seva Tesi de Final de Màster. No obstant això, en els primers mesos en què l'estudiant encara no ha rebut una Tesi de Màster, aquesta responsabilitat correspon al Coordinador del Màster. El paper del tutor només pot ser exercida per personal científic permanent del ICCUB. No obstant això, és possible per als tutors deixar la supervisió científica dels seus estudiants en les mans d’experts d'altres institucions de recerca o universitats.

Seguiment

A part dels mecanismes ordinaris de seguiment establerts per la UB de cara a l'avaluació i millora dels màsters oficials (enquestes sobre el professorat, enquestes sobre funcionament dels màsters...) i de les reunions entre coordinadors de Màsters i membres del personal d'administració i serveis el coordinador, la resta de membres del Comitè de Coordinació i el professorat coordinador de les assignatures del Màster estan permanentment oberts a atendre els suggeriments i comentaris formulats pels estudiants en relació amb el funcionament del màster, especialment aquells que abordin aspectes que siguin susceptibles de millora o que puguin ser d’interès per al desenvolupament satisfactori de la titulació. 

Si voleu més informació sobre el màster, teniu dubtes, algun problema o voleu plantejar alguna suggerència, dirigiu-vos al coordinador de màster.

Comparteix-ho: