Universitat de Barcelona

Màster de Música com a Art Interdisciplinària

Preinscripció

Calendari de preinscripció

 • Primer període: del 10 de febrer al 18 d'abril de 2021.

Resolució: 30 d'abril.

 • Segon període: del 20 d'abril al 21 de juny de 2021.

Resolució: 30 de juny.

 • Tercer període: del 8 al 23 de juliol de 2021.

Resolució: 30 de juliol.

 • Quart període: de l'1 al 10 de setembre de 2021
  Resolució: 25 de setembre.

 

Procés de preinscripció tancat

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Criteris de selecció

En el moment d'elaborar una llista de preferència d'accés al màster entre els candidats, es valora com a condició inicial tenir un títol de llicenciat o graduat en qualsevol de les branques de les humanitats i ciències socials, preferiblement en Història i Ciències de la Música, Història de l'Art, Periodisme, Comunicació Audiovisual, Filosofia, Antropologia, Sociologia i en Didàctica de la Música.
En segona instància, també s'admeten llicenciats o graduats en altres disciplines universitàries (després d'estudiar cas per cas). Com a mèrit preferent, es tenen en compte els coneixements musicals obtinguts en qualsevol dels conservatoris i escoles superiors de música.

En cloure cadascuna de les convocatòries de preinscripció, una comissió del màster valorarà les sol·licituds que compleixin els requisits administratius i acadèmics indicats en els documents oficials i farà una primera selecció d'acord amb els mèrits i la disponibilitat de places ofertes, procurant deixar espai per a convocatòries posteriors.

La llista es publica al web del màster. Els que compleixin en part els requisits exigits figuraran en una llista d'espera i se'ls requerirà que solucionen les carències detectades.

Els criteris de selecció són els següents:
 • adequació del currículum (5 punts com a màxim)
 • coneixements musicals (2 punts com a màxim)
 • motivació per al màster (2 punts com a màxim)
 • altres circumstàncies a considerar (1 punt com a màxim)


El coordinador es mantindrà en contacte amb tots els candidats, els acceptats i els de la llista d'espera, per informar-los sobre els processos administratius i acadèmics pendents.

Procediment de resolució

En el cas que el nombre de places sigui inferior a la demanda potencial, la Comissió d'Admissió pot admetre estudiants sense necessitat de dur a terme una priorització de mèrits.
Els candidats s'inclouen en una llista que en determina la posició per a l'accés. Els no admesos queden en llista d'espera i són admesos automàticament en cas de renúncies o places vacants.
En el cas que el nombre de places excedeixi la demanda potencial, la Comissió d'Admissió pot admetre estudiants sense necessitat de dur a terme una priorització de mèrits. Aquest supòsit no s'ha hagut de preveure fins ara.

Matrícula


Procés de matriculació tancat

Comparteix-ho: