Universitat de Barcelona

Màster en Turisme Urbà

Objectius i competències

Objectius

 • Dotar els alumnes de coneixement sobre els fonaments i les dinàmiques de la ciutat i les característiques del fenomen turístic, i del turisme urbà en particular.
 • Capacitar en el domini d''eines teòriques i conceptuals per a l''anàlisi i interpretació de fenòmens complexos de naturalesa urbana i turística.
 • Capacitar per a l'aplicació de les noves tecnologies de la comunicació i la informació al turisme urbà, la gestió de bases de dades en les empreses i institucions turístiques, les Big Data i els components del nou paradigma de destinació intel''ligent.
 • Preparar els alumnes per a la presa de decisions en llocs d''alta responsabilitat en empreses, activitats i institucions de turisme.
 • Desenvolupar perfils de professionals que tinguin en compte tant les necessitats d''innovació en matèria de gestió empresarial i de destinacions urbanes com les necessitats de comprensió i aplicació de la intel.ll.ligència turística.
 • Formar en l''anàlisi i enteniment dels processos de producció i consum turístics a les ciutats, identificant les oportunitats i debilitats, i capacitar per emprendre projectes i iniciatives en el marc econòmic i institucional del turisme en àrees urbanes i metropolitanes
 • Preparar els alumnes per desenvolupar anàlisis crítiques, avaluació i síntesi en el tractament de qüestions complexes.

Competències

Competències específiques
 • Capacitat per reconèixer els fonaments i les dinàmiques de la ciutat.
 • Capacitat per descriure les bases de la gestió turística de la ciutat i de la seva governança.
 • Capacitat per identificar les característiques del fenomen turístic i del turisme urbà en particular.
 • Capacitat per analitzar i interpretar la ciutat com a destinació turística i la destinació com a sistema turístic.
 • Capacitat per interpretar i valorar la diversitat de components patrimonials urbans i la seva valorització turística.
 • Capacitat per analitzar la dinàmica dels mercats turístics i els contextos de la destinació urbana.
 • Capacitat per argumentar els processos de direcció i gestió d'organitzacions turístiques, i les iniciatives per al desenvolupament de projectes i productes turístics.
 • Capacitat per dissenyar i emprendre projectes turístics i activitats de producció o consum associades al turisme.
 • Capacitat per formular els processos de desenvolupament turístic a les ciutats i la diversitat de models.
 • Capacitat per aplicar metodologies i tècniques d'anàlisi i gestió del turisme urbà.
 • Capacitat per aplicar instruments de planificació i gestió de la destinació urbana, i tècniques per avaluar l'impacte econòmic del turisme urbà.
 • Capacitat per gestionar bases de dades i documentals en empreses i institucions turístiques de destinacions urbanes, i els components del nou paradigma de destinació urbana intel·ligent.
 • Capacitat per dissenyar protocols sobre la creació, difusió i aplicació de coneixement turístic.Competències bàsiques
 • Coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius amb l'àrea d'estudi.
 • Capacitat per integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis.
 • Capacitat per comunicar les conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten' a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Habilitats d'aprenentatge que permetin continuar estudiant d'una manera que ha de ser en bona mesura autodirigida o autònoma.


Competències generals
 • Capacitat de treballar en equips de caràcter interdisciplinari i en l'àmbit internacional.
 • Capacitat de generar, processar i analitzar dades i informació relatives a l'àmbit d'estudi.
 • Capacitat de dissenyar projectes o plans d'acció dirigits a la identificació o resolució de problemàtiques concretes.
 • Capacitat per fer aportacions originals en el context de la investigació avançada o en l'aplicació professional en l'àmbit del turisme urbà.
 • Capacitat d'afrontar amb solvència i autonomia la presa de decisions, la resolució de problemes i la negociació entre parts.
 • Capacitat d'adquirir com a referència els principis de la sostenibilitat i de la innovació.
 • Capacitat per adquirir les eines teòriques i conceptuals per a l'anàlisi i interpretació de fenòmens complexos de naturalesa urbana i turística.
 • Capacitat per aplicar les tecnologies de la comunicació i la informació al turisme urbà.
Comparteix-ho: