Universitat de Barcelona

Màster en Estudis Avançats en Arqueologia

Objectius i competències

Objectius

El màster d'Estudis Avançats en Arqueologia té com a objectiu principal formar investigadors i professionals en les darreres tècniques científiques de recuperació, anàlisi, interpretació i patrimonialització del registre arqueològic. Aquests estudis tenen una funció doble: d'una banda, desenvolupar un perfil professionalitzador dins del camp de l'arqueologia contractual i, de l'altra, ser l'inici d’un itinerari acadèmic o investigador vers la realització d'una tesi doctoral en Arqueologia i la consegüent carrera professional en el camp de la recerca.

Aquest màster proporciona els coneixements i eines necessaris per analitzar i interpretar el registre arqueològic, tant en el camp de la recerca bioarqueològica i paleoambiental, de la cultura material i de les estructures, com en el dels espais i el territori. D'aquesta manera, l'alumnat pot integrar-se en equips arqueològics interdisciplinaris i, a la vegada, incorporar metodologies i tècniques procedents d'altres disciplines segons els seus interessos professionals o de recerca.

El pla de formació inclou, en primer lloc, un itinerari comú de mètodes, tècniques i marcs teòrics aplicables a tots els períodes cronoculturals i a diverses temàtiques arqueològiques, i, en segon lloc, tres itineraris especialitzats, segons els interessos de l’alumnat: Bioarqueologia i Paleoambient, Arqueologia dels Materials i Processos Tecnològics, i Registre d’Estructures i Territori. L'objectiu és oferir una formació completa en recerca aplicada, a partir de la qual cada estudiant pot aplicar els coneixements a la seva temàtica professional o de recerca.

Competències

Competències generals:
 • Capacitat per predir i controlar l'evolució de situacions complexes mitjançant el desenvolupament de mètodes i tècniques de treball noves i innovadores, que s'adaptin a l'àmbit científic, tecnològic o professional en el qual es desenvolupi l'activitat, prioritzant la interdisciplinarietat.
 • Capacitat per seleccionar i avaluar de manera crítica la teoria científica i els mètodes i tècniques adequats per formular judicis a partir d'informació incompleta o limitada, incloent-hi, quan sigui pertinent, una reflexió sobre la responsabilitat social o ètica lligada a la solució que es proposa en cada cas.
 • Capacitat per saber interpretar el desenvolupament de la disciplina i la vinculació que té amb la teoria arqueològica a través de les disciplines socials afins al seu desenvolupament històric.
 • Capacitat per contextualitzar els diferents processos històrics i paral·lelament avaluar críticament les fonts i els models teòrics, i per utilitzar de manera crítica l'analogia per contrastar hipòtesis concretes sobre les societats del passat.
 • Capacitat per gestionar la informació: recerca, recopilació sistemàtica, organització, selecció, presentació i coneixement dels diferents aspectes tècnics propis de la producció textual arqueològica i les seves implicacions en la indústria editorial (llenguatges específics i documentació gràfica), i per saber utilitzar de forma experta les possibilitats d'Internet (bases de dades, bibliografies, revistes especialitzades, etc.).
 • Capacitat per treballar en equip i per col·laborar en grups tant de caràcter disciplinari com interdisciplinari, així com per organitzar i planificar des de la recollida i registres de dades fins a la publicació definitiva dels resultats.


Competències bàsiques:
 • Capacitat per demostrar que es tenen i comprenen coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • Capacitat per integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitat socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Capacitat per comunicar les conclusions (i els coneixements i raons últimes que les sustenten) a públics especialitzats i no especialitats de manera clara i sense ambigüitats.
 • Habilitats d'aprenentatge per continuar estudiant d'una manera que ha de ser en bona mesura autodirigida.


Competències transversals:
 • Capacitat per promoure el treball i la col·laboració en equip.
 • Capacitat per estimular el treball i la reflexió interdisciplinària.
 • Capacitat per formular propostes d'anàlisi i resoldre problemes a partir de la integració de dades de naturalesa diversa.
 • Capacitat per formular propostes innovadores, creatives i emprenedores.
 • Capacitat per promoure iniciatives que portin a implementar la comunicació i el lideratge.
 • Capacitat per planificar una recerca que respecti els principis de responsabilitat ètica i professional.


Competències específiques:
 • Capacitat per comprendre el significat del pas del temps en les transformacions dels processos socials, i per incidir en preocupacions contemporànies, com l'impacte humà en els ecosistemes, la globalització, la igualtat o el desenvolupament sostenible.
 • Capacitat per comprendre els mecanismes d'adaptació de les societats humanes i el seu entorn i la interrelació entre cultures al llarg del temps, i per projectar el coneixement d'aquests processos del passat en la realitat actual.
 • Comprensió de les relacions espacials a diferents escales territorials, a través de les relacions entre naturalesa i societat en la seva dimensió temporal.
 • Capacitat per reconèixer i analitzar la imatge artística i iconogràfica i la utilització que se'n va fer en les cultures del passat.
 • Capacitat per comunicar mitjançant diversos suports tot tipus d'aspectes relacionats amb la diversitat sociocultural, les representacions col·lectives i les identitats.
 • Habilitats per unir des d'un punt de vista multidisciplinari els plantejaments teòrics i els procediments de les àrees tant d'humanitats com de ciències socials i naturals aplicades.
 • Capacitat per generar propostes innovadores i competitives en la investigació a partir d'una aplicació científica pluridisciplinària.
 • Capacitat per fer i dirigir treballs de recerca propis de l'arqueologia, per interpretar-ne els resultats i inserir-los en el seu context geogràfic i històric.
 • Capacitat per desenvolupar una consciència crítica davant les diferents propostes teòriques.
 • Capacitat per aplicar correctament la metodologia i les fonts d'informació elegides, així com per gestionar la informació obtinguda per arribar a unes conclusions coherents amb els objectius proposats.
Comparteix-ho: