Universitat de Barcelona

Màster d'Història i Identitats en el Mediterrani Occidental (Segles XV-XIX)

Perfil i requisits d'accés

Perfil d'accés

La formació prèvia més adequada per cursar el màster la proporcionen els graus d'Història, Història i Patrimoni, Humanitats i Estudis Interculturals, i d'altres en què la història moderna tingui una presència notable. Tenen la mateixa consideració els antics estudis de llicenciatura, anteriors a la implantació dels graus: Humanitats, Història i les seccions d'Història tant de Geografia i Història com de Filosofia i Lletres.

Per als titulats d'altres estudis, la Comissió Acadèmica del màster, després d'analitzar el curriculum vitae (i de fer una entrevista personal, si escau), determina els complements formatius que cal de superar amb caràcter previ.

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:
  • Títol universitari oficial espanyol.
  • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
  • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

Els titulats d'altres estudis no vinculats directament amb la història han de superar els complements formatius d'història moderna del grau d'Història indicats, sota la tutela d'un professor del màster i la supervisió de la Comissió Acadèmica.
Comparteix-ho: