Universitat de Barcelona

Màster d'Història i Identitats en el Mediterrani Occidental (Segles XV-XIX)

Preinscripció

Calendari de preinscripció

  • Primer període: del 10 de febrer al 18 d'abril de 2021.

Resolució: 30 d'abril.

  • Segon període: del 20 d'abril al 21 de juny de 2021.

Resolució: 30 de juny.

  • Tercer període: del 8 al 23 de juliol de 2021.

Resolució: 30 de juliol.

  • Quart període: de l'1 al 10 de setembre de 2021
    Resolució: 25 de setembre.

 

Procés de preinscripció tancat

Avisos:

  • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
  • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Criteris de selecció

Com a criteris de selecció dels candidats, es tenen en compte els següents:

  • Curriculum vitae: 60 % (puntuació màxima: 6).

  • Memòria de motivació en relació amb el currículum acadèmic o la trajectòria professional: 40 % (puntuació màxima: 4).

Matrícula


Procés de matriculació tancat

Comparteix-ho: