Universitat de Barcelona

Màster en Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania

Perfil i requisits d'accés

Perfil d'accés

  • Llicenciats, graduats i professionals (tant homes com dones) que tinguin interès a conèixer l'aplicabilitat de les qüestions vinculades a les diferències de gènere a la seva disciplina o professió.
  • Persones amb voluntat de reflexionar i intervenir, tant en l'àmbit institucional com en el polític i laboral, per tal d'acabar amb les discriminacions i les desigualtats per motiu de gènere.
  • Persones amb inclinació pel treball intel·lectual de caràcter crític envers les categories i els discursos transmesos per la tradició cultural i preocupades per la visibilitat o l'estudi de l'obra científica, tècnica, filosòfica o artística de les dones.
  • Persones amb formació en matèria de gènere que en aquest moment, ateses les noves figures laborals que requereixen les lleis d'igualtat, necessiten una titulació oficial.

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:
  • Títol universitari oficial espanyol.
  • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
  • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

Per accedir al màster cal haver obtingut qualsevol de les titulacions següents:
  • Títol universitari oficial de diplomatura o llicenciatura.
  • Títol de grau dels nous plans d'estudis que es van començar a implantar a partir del curs 2008-2009.
Comparteix-ho: