Reconeixement de crèdits i convalidacions

El reconeixement de crèdits és l’acceptació, per part de la Universitat de Barcelona, de la formació o de l’experiència professional que figura a continuació, que es computen a l’expedient d’altres ensenyaments que l’estudiant estigui cursant a l’efecte d’obtenir un títol oficial.

Procediment

 • Per als alumnes que cursen els diferents graus a la Facultat de Geografia i Història: sol·licitud telemàtica (MónUB)
 • Per als alumnes que no cursen estudis de graus a la Facultat de Geografia i Història: La sol·licitud de reconeixement no té establert cap termini.

 

1. Cal escollir com rebre la resolució de reconeixement:

 • telemàticament (es rebrà la notificació de forma electrònica)
 • per correu postal

 

2. Pagament mitjançant:

 • targeta bancària o
 • pagament en efectiu (cal lliurar el comprovant de pagament a la Secretaria d’Estudiants i Docència)

Si no s’ha formalitzat el pagament en el moment de la sol·licitud telemàtica, es podrà fer en qualsevol moment des de l’espai personal de l’alumne (Món UB – identificador i contrasenya – Consulta i pagament de rebuts).

 • 3. Presentació de la documentació requerida: els originals i les còpies s’han de presentar obligatòriament a la Secretaria d’Estudiants i Docència.
Poden ser objecte de reconeixement de crèdits:

1. Estudis i/o experiència laboral i professional prèvia

2. Activitats institucionals

3. Transferència de crèdits

Què puc reconèixer?

 • Assignatures superades d’ensenyaments cursats a la UB
 • Assignatures superades  d’ensenyaments cursats a altres universitats
 • Assignatures superades d’ensenyaments cursats a centres adscrits a la UB
 • Experiència laboral i professional

 

Documentació a presentar a Secretaria:

- Reconeixement a partir d’estudis oficials o propis cursats amb anterioritat

 • En el cas d’estudis iniciats en altres universitats: certificació acadèmica personal original amb les dades d’accés, la nota mitjana ponderada i on figurin la formació assolida, denominació, crèdits i l’any acadèmic i les qualificacions. La certificació ha d’incloure la branca de coneixement a la qual està adscrit el títol de grau i la branca de coneixement de la matèria a la qual es vinculin les assignatures de formació bàsica.
 • En el cas d’estudis cursats a la UB: 
  • Estudis de llicenciatura: expedient acadèmic amb nota mitjana ponderada.
  • Estudis de grau: no cal presentar cap documentació.
 • Pla docent de les assignatures superades (del curs acadèmic on s’ha superat l’assignatura), on figurin les competències, els coneixements associats i el nombre de crèdits, hores o setmanes per semestre o any, amb el segell del centre d’origen corresponent o la certificació de còpia autèntica.
 • Pla d’estudis cursat o quadre d’assignatures, amb el segell del centre d’origen corresponent o la certificació de còpia autèntica.

 

- Reconeixement a partir d’experiència laboral i professional prèvia

 • Document acreditatiu de l’experiència professional en el qual s’indiqui, com a mínim, el període en què s’ha dut a terme l’activitat professional, les hores setmanals i les funcions desenvolupades.
 • Informació que requereixi l’ensenyament per valorar l’adequació de les competències assolides en relació amb les inherents del títol.

 

Pagament

 • Pagament en efectiu (cal lliurar el comprovant de pagament a la Secretaria d’Estudiants i Docència)
 • Pagament amb targeta de bancària.

Si no s’ha formalitzat el pagament en el moment de la sol·licitud telemàtica, es podrà fer en qualsevol moment des de l’espai personal de l’alumne (Món UB – identificador i contrasenya – Consulta i pagament de rebuts).

 

Import de la taxa:  54,54€

No serà necessària la presentació a Secretaria d’aquells documents que justifiquen l'exempció/bonificació de l’import de la taxa de sol·licitud de reconeixement de crèdits si ja s'han lliurat o bé s’ha autoritzat la consulta telemàtica en el moment de confirmar la matrícula del mateix curs acadèmic, sempre que els documents continuïn vigents en el moment d’iniciar el tràmit.

 

Terminis establerts per als alumnes matriculats als graus de la Facultat:
- Efectes acadèmics en el curs 2021-22: Terminis de presentació de la sol·licitud telemàtica, inclòs el pagament de la taxa i la presentació de la documentació acreditativa a la Secretaria d’Estudiants i Docència de la Facultat:

 • Assignatures de primer semestre: fins al 16 de novembre de 2021.
 • Assignatures de segon semestre i anuals: fins al 20 d'abril de 2022.

 

- Efectes acadèmics en el curs 2022-23:

 • Assignatures de primer semestre: a partir del 17 de novembre de 2021.
 • Assignatures de segon semestre i anuals: a partir del 21 d’abril de 2022.

 

Matrícula
Per finalitzar el tràmit, els crèdits reconeguts s'han de matricular a l'apartat "Inscripció d'assignatures reconegudes/convalidades" de l'aplicatiu d'automatrícula.

Imatge del aplicatiu

- Efectes acadèmics en el curs 2021-22: la Secretaria concretarà dia i hora per a la formalització/modificació de la matrícula de les assignatures reconegudes.

- Efectes acadèmics en el curs 2022-23: automatrícula curs 2022-23 (setembre 2022). Opció: Inscripció d’assignatures reconegudes/convalidades

Sol·licitud telemàtica

Què puc reconèixer?

 • Activitats institucionals universitàries de tipus cultural, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació (màxim 6 crèdits). Consulteu les activitats reconegudes.

 

Documentació a presentar a Secretaria:

-Activitats institucionals

 • Certificat original on consti expressament el període de realització i els crèdits ECTS de l’activitat (no caldrà presentar-ho en el cas d'un certificat amb signatura digital).

- Representació estudiantil

 • Certificat original emès pel secretari o secretària de l’òrgan col·legiat del qual és membre electe l’estudiant (1,5 crèdits per mandat i òrgan/comissió. Requereix d'un mínim del 80% de participació a les sessions)

 

Pagament
Tràmit gratuït

 

Termini:
- Efectes acadèmics en el curs 2020-21: únicament per finalització d’estudis en el curs 2020-21, fins al 21 de setembre de 2021

- Efectes acadèmics en el curs 2021-22: a partir de setembre de 2021

 

Matrícula
Per finalitzar el tràmit, els crèdits reconeguts s'han de matricular a l'apartat "Inscripció d'assignatures reconegudes/convalidades" de l'aplicatiu d'automatrícula.

Imatge del aplicatiu

- Efectes acadèmics en el curs 2020-21: (únicament per finalització d’estudis en el curs 2020-21): finestreta Secretaria d’Estudiants i Docència (fins al 30 de setembre)

- Efectes acadèmics en el curs 2021-22: mitjançant matrícula oficial (automatrícula).

Sol·licitud telemàtica

La transferència de crèdits consisteix a incloure, en tots els documents acadèmics oficials, els crèdits obtinguts en ensenyaments oficials cursats amb anterioritat a la UB o a qualsevol altra universitat espanyola, sempre que no hagin conduït a l’obtenció d’un títol oficial i que no hagin estat objecte de reconeixement.

 

Què puc reconèixer?

 • Les assignatures superades i cursades en ensenyaments universitaris oficials no finalitzats i que no hagin estat objecte de reconeixement.

 

Documentació a presentar a Secretaria:

-Estudis iniciats en altres universitats: Certificació acadèmica personal original amb les dades d’accés, la nota mitjana ponderada i on figurin la formació assolida, denominació, crèdits i l’any acadèmic i les qualificacions. La certificació ha d’incloure la branca de coneixement a la qual està adscrit el títol de grau i la branca de coneixement de la matèria a la qual es vinculin les assignatures de formació bàsica.

- Estudis cursats a la UB:

 • Estudis de llicenciatura: expedient acadèmic amb la nota mitjana ponderada.
 • Estudis de grau: no cal presentar cap documentació.

 

Pagament
Tràmit gratuït

 

Termini:
No hi ha cap termini establert

 

Matrícula

Aquestes assignatures no es matriculen atès que no comptabilitzen en els 240 crèdits necessaris per assolir el títol de Grau.

Aquestes assignatures constaran únicament en els documents acadèmics oficials expedits per la Secretaria d’Estudiants i Docència.

Sol·licitud telemàtica

Comparteix-ho: