Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Grau en Gestió d'Informació i Documentació Digital

Pla d'acció tutorial

La Facultat disposa d’un Pla d’Acció Tutorial que fixa les accions que el centre i els ensenyaments han de realitzar al llarg dels estudis amb l’objectiu de facilitar l’adaptació de l’alumnat en la seva incorporació a la universitat, de facilitar el seu aprofitament acadèmic i personal i d’afavorir la transició al món del treball i la formació permanent.

Seguint les pautes fixades en aquest document marc, la facultat elabora anualment a nivell de titulació un Pla d'acció tutorial que té per objectiu que l'alumnat rebi la informació i l'orientació necessàries per facilitar la seva integració a l'àmbit de la Documentació, el seu procés d'aprenentatge i el seu pas al món professional.

En matricular-se, o abans si ho sol·liciten, a l'alumnat de nou ingrés se li assignarà un tutor que li donarà suport i orientació personalitzada al llarg dels estudis. Aquest suport es durà a terme mitjançant tutories de grup i individuals, a les quals l'alumnat serà convocat durant el curs, com també a través de les eines de comunicació del Campus virtual.

 

Coordinadora:


Cada estudiant de nou ingrés té un tutor assignat de forma aleatòria des del moment de la matriculació. Si algú no en tingués, es pot posar amb contacte amb la Sílvia Argudo per tal de resoldre el problema 
Comparteix-ho: