Comissió Acadèmica

Presentació

Segons contempla l’Article 28 del Reglament de la Facultat de Psicologia:

 1. La Comissió Acadèmica està formada pels següents membres:

  • degà/degana o vicedegà/vicedegana en qui delegui, que la presideix,
  • el/la o els/les caps d’estudi dels ensenyaments adscrits,
  • un/a professor/a de cada departament implicat en els ensenyaments adscrits,
  • el delegat o delegada del degà/na per a temes de mobilitat d’estudiants, així com els/les delegats/ades que el degà/na decideixi anomenar en relació a temes acadèmic/docents,
  • un 30 % d’estudiants, dels quals un 20% són representants dels estudis de grau i un 10% ho són dels estudis de postgrau,
  • l'administrador/a de centre o un membre del personal d’administració i serveis en qui delegui, amb veu i sense vot, que exerceix les funcions de secretari/secretària de la Comissió
    
 2. Pot constituir-se la comissió permanent de la Comissió Acadèmica formada pel degà/degana o vicedegà/vicedegana en qui delegui, que la presideix, una representació dels/de les caps d’estudi, una representació dels /de les professors/es membres de la comissió, una representació dels/de les estudiants membres i el/la cap de secretaria o un membre del personal d’administració i serveis en qui delegui, amb veu i sense vot, que exerceix les funcions de secretari/ària de la comissió.
   

 3. Són funcions de la Comissió Acadèmica:

  • supervisar el control de la docència i l’organització dels ensenyaments,
  • establir, Juntament amb el Consell d’Estudis, els criteris per a la convalidació d’assignatures, reconeixement de crèdits, i resolució de trasllats d’acord amb el que hagi regulat el Consell de Govern
  • decidir respecte a l’adequació de la oferta d’activitats de lliure elecció que proposin els organismes externs a la UB i informar sobre la conveniència d’establir convenis,
  • supervisar l'oferta global d’assignatures i activitats de lliure elecció per a l’ensenyament o ensenyaments adscrits,
  • establir els criteris per a realitzar els cursos de postgrau, màster i extensió universitària d’acord amb la normativa de l’Agència de Postgrau de la UB,
  • analitzar, informar i coordinar les propostes d’ensenyaments de postgrau, màster i extensió universitària presentades pels professors,
  • promoure la millora de la qualitat docent,
  • vetllar pel correcte desenvolupament dels plans d'acció tutorial,
  • actuar per a la progressiva adaptació a l'espai europeu d'educació superior,
  • coordinar el procés d’avaluació de la qualitat docent del professorat i proposar pautes i suggeriments per millorar-lo, i
  • totes les altres funcions que li siguin atribuïdes o delegades de forma expressa

La Comissió Acadèmica de la Facultat de Psicologia està actualment formada per les següents persones:

 • Antonio Solanas Pérez, degà i president de la Comissió
 • María Jayme Zaro, cap d’estudis de l’ensenyament de Psicologia
 • Vicenç Quera Jordana, representant professorat
 • Sergi Valera Pertegas, representant professorat
 • Elizabeth Gilboy Rubio, representant professorat
 • Magda Rivero García, representant professorat
 • Maria Àngels Jurado Luque, representant professorat
 • Juan Antonio Amador Campos, representant professorat
 • Maribel Peró Cebollero, vicedegana d'Afers Acadèmics i Estudiants
 • David Gallardo Pujol, vicedegà de Recerca i Innovació
 • Mercè Martínez Torres, vicedegana d'Organització i Relacions Externes
 • Hanna Crespo Campoy, representant alumne grau
 • Dídac Agulló Marco, representant alumne grau
 • Núria Serrano López, representant alumne màster
 • Adela Fusté Escolano, representant coordinació màster
 • Marina Romeo Delgado, representant coordinació màster
 • David Cateura Sanz, cap de la Secretaria d'Estudiants i Docència i secretari de la Comissió

Principals línies d' actuació de la Comisió Acadèmica

 1. Seguiment del desenvolupament de l’Ensenyament de Psicologia. La Comissió ha estat informada, a través de la Cap d’Estudis, de la tasca portada a terme el Consell d’Estudis de l’Ensenyament de Psicologia. Tanmateix ha estat informada dels diferents processos que afecten al desenvolupament de l’Ensenyament: calendari acadèmic, progressiva implementació del nou model de Pla Docent en algunes assignatures, procés d’avaluació del professorat, enquesta d’opinió dels alumnes, Pla d’Acció Tutorial.
 2. Oferta de postgrau de la Facultat de Psicologia. Amb el nou model organitzatiu, una de les novetats que afecten directament a la tasca de la Comissió és que els programes de postgrau ja no són competència dels Departaments sinó de la Facultat. Per tant, les propostes de títols, continguts i pressupost han de ser acceptats per l’Agència de Postgrau de la Universitat previ informe favorable de la Comissió Acadèmica del Centre. A més, la Comissió ha estat informada de la tasca realitzada per l’Agència de Postgrau des dels seus inicis a través del representant de la Facultat en aquest organisme, el Dr. Manel Viader. Així, la Comissió ha estat informada i ha discutit els criteris que l’Agència ha proposat per a l’aprovació dels títols de Postgrau i ha proposat la presentació d’informació complementaria a la de l’Agència per a la emissió del seu informe favorable, principalment pel que fa referència a una major descripció del programa, relació i perfil de l’equip docent i memòria econòmica del curs anterior.
 3. Espai Europeu d’Educació Superior. La Comissió ha estat informada i ha discutit diverses qüestions en relació a aquest tema, tot cercant criteris i línies estratègiques que la Facultat de Psicologia hauria de contemplar de cara a situar-se de manera avantatjosa en aquest procés. En aquest sentit, la Comissió ha discutit i informat favorablement dels dos programes que en el seu moment la Junta de Facultat va aprovar com a Títols Propis i que, degudament adaptats, esdevindran propostes de títols propis de postgrau amb el nou format europeu. Concretament s’ha informat favorablement del programa de Màster en Intervenció Psicosocial, elaborat conjuntament per la UB, UAB, UdG, UdL, URV i URLl, per a desenvolupar-se com a prova pilot de la Universitat pel proper curs 2005-2006, i del programa Work, Organizational and Personnel Psaychology, que impartit conjuntament per les universitats de València, Barcelona, Bolonya, Paris V i Coïmbra, opta a la menció Erasmus Mundus. Tanmateix s’ha discutit i recolzat la possibilitat de que la Facultat de Psicologia presenti, per al curs acadèmic 2006-2007, un conjunt de propostes de postgrau més complerta.
 4. Lliure Elecció. Previ informe del Cap d’Estudis, la Comissió a emès informes aprovant o rebutjant propostes de convenis per part de centres aliens a la UB per a ofertar activitats de lliure elecció. Tanmateix la Comissió ha aprovat la oferta semestral de lliure elecció que afecta a l’Ensenyament de Psicologia.
 5. Altres qüestions de rellevància acadèmica. Finalment la Comissió ha estat informada i ha discutit i aportat les seves idees en relació a altres temes de rellevància acadèmica:
  • Política d’inserció laboral de la Facultat
  • Creació de l’Associació d’antics alumnes de psicologia
  • Activitats de contacte amb els alumnes de secundària

 

Comparteix-ho: