Comissió de Dinamització Lingüística

Presentació

Segons preveu l'article 34 del reglament de la Facultat de Psicologia:

 1. La composició de la Comissió de Dinamització Lingüística està formada per:
  • el degà o vicedegà en qui delegui, que la presideix
  • un professor en representació de cada departament i/o secció departamental
  • dos estudiants representants de la Junta de Facultat
  • un membre del personal d'administració i de serveis
  • el becari que col·labora amb el Servei de Llengua Catalana de la UB, que exerceix les funcions de secretari de la Comissió
    
 2. Són funcions de la Comissió de Dinamització Lingüística:
  • vetllar per l’aplicació, a la Facultat de Psicologia, de la normativa d’usos lingüístics de la Universitat de Barcelona
  • impulsar i fer el seguiment del procés de dinamització del català, i elaborar plans anuals de dinamització lingüística a la Facultat
  • vetllar per la difusió entre el personal de la Facultat dels recursos i dels materials existents per a l’acollida dels alumnes de fora de l’àmbit lingüístic català
  • contribuir al desenvolupament i a la consolidació del registre terminològic en català per a la nostra disciplina
  • actuar coordinadament amb el Servei de Llengua Catalana, així com amb les comissions de dinamització lingüística d’altres facultats
  • col·laborar conjuntament amb la resta de comissions de la Facultat i informar la Junta de Facultat dels acords i de les activitats de política lingüística de la Universitat de Barcelona

En relació a la Comissió de Dinamització Lingüística, la seva composició serà:

 • Dra. Mónica Sanz Torrent, en aquest cas per delegació del Degà
 • Dra. Montserrat Yepes Baldó
 • Dra. Maria Josep Jarque Moyano
 • Dra. María del Carmen Aguilera Ruiz
 • Dr. Jordi Renom Pinsach
 • Dr. Josep Maria Serra Grabulosa
 • Dr. David Gallardo Pujol
 • Sra. Esperanza Jiménez Hermosilla
 • Sra. Laia Solà Pàmies, com a estudiant
 • Sra. María Elena Grau Husárikova, com a estudiant

Reglament de la Comissió de Dinamització Lingüística de la Facultat de Psicologia, aprovat en Junta de Facultat i inclòs en el Reglament de la Facultat de Psicologia.

Consulta els usos lingüístics a la Universitat de Barcelona.

Facultat de Psicologia
Despatx annex al Deganat de la Facultat (edifici de Ponent)  

Horaris d’atenció
Dimarts de 12 a  14 i divendres de 10.30 a 13.30  

Contacte
Telèfon: 933 125 015
Correu electrònic: xdpsicologia@slc.ub.edu / mcortes@ub.edu

Comparteix-ho: