Comissió de Doctorat

Presentació

Segons preveu l'article 30 del reglament de la Facultat de Psicologia: 

 1. La Comissió de Doctorat està formada per:

  • el degà/degana o vicedegà/vicedegana en qui delegui, que la presideix
  • un/a professor/a en representació de cada departament i/o secció departamental
  • un/a estudiant de doctorat
  • l’administrador/a de centre o un membre del personal d’administració i de serveis en qui delegui, amb veu i sense vot, que exerceix les funcions de secretari/ària de la Comissió.
    
 2. Pot constituir-se la comissió permanent de la Comissió de Doctorat formada pel degà/degana o vicedegà/vicedegana en qui delegui, que la presideix; una representació dels/de les professors/ores membres de la Comissió i l’administrador/a de centre o un membre del personal d’administració i de serveis en qui delegui, amb veu i sense vot, que exerceix les funcions de secretari/ària de la Comissió.
   

 3. Són funcions de la Comissió de Doctorat:

  • controlar el compliment del calendari de gestió dels estudis de doctorat
  • decidir sobre l’accés a programes de doctorat amb titulacions d’accés no previstes al programa
  • decidir sobre els trasllats i l’accés d’estudiants de doctorat que desitgen continuar estudis a la Universitat de Barcelona
  • decidir sobre trasllats d’expedient per realitzar la tesi doctoral
  • decidir sobre l’homologació del certificat de docència obtingut en un programa de doctorat de la UB o d’altres universitats
  • establir els criteris generals d’adaptació dels programes de doctorat
  • decidir sobre la convalidació / adaptació de cursos de programes de doctorat
  • decidir sobre el canvi d’adscripció de departament i/o secció departamental en programes interdepartamentals per a la realització del període d’investigació
  • establir el període d’inscripció al DEA per a cada programa (juny o setembre)
  • aprovar el Tribunal DEA i successives etapes sobre aquest tribunal
  • decidir sobre l’acceptació de directors de tesi que no siguin doctors del o dels departaments i/o seccions departamentals responsables del programa de doctorat,
  • decidir sobre l’admissió d’estudiants que sol·licitin la realització de tesis doctorals en departaments i/o seccions departamentals, diferents a aquells on han obtingut la suficiència investigadora
  • admetre a tràmit la tesi doctoral i nomenar el tribunal que l’ha d’avaluar
  • aprovar el tribunal de premi extraordinari de doctorat
  • decidir sobre el reconeixement d’estudis previs per a cotutela de tesis
  • autoritzar les sol·licituds i els convenis de cotutela de tesis
  • atorgar la menció de doctor europeu
  • elaborar els informes i les propostes que escaiguin
  • totes les altres funcions que li siguin atribuïdes o delegades de manera expressa.

Membres: 

 • Dr. Antonio Solanas Pérez (el degà delega la presidència en el vicedegà de Recerca i Innovació)
 • President: Dr. David Gallardo Pujol
 • Ana Adán
 • Marta Gràcia
 • José Gutiérrez
 • Joan Lopez
 • Ferran Pons
 • Álvaro Rodríguez
 • Marina Romeo
 • Francesc Salvador
 • Elisabet Tubau
 • Un estudiant de doctorat
 • David Cateura

Acords generals de la línia d'actuació de la Facultat respecte del doctorat

 • Afavorir la qualitat dels programes de doctorat
 • Impulsar l’obtenció de la “Menció de Qualitat” dels programes de doctorat
 • Afavorir l'obtenció de la concessió de “Doctor Europeu”
 • Divulgar i afavorir la publicació de tesis en format electrònic

 

Documentació i normatives generades en la Comissió de Doctorat

 • Propostes de la Comissió de Doctorat de la Facultat de Psicologia per impulsar la realització d'un major número de tesis doctorals i promoure la seva qualitat
 • Valoració dels doctorats de la Facultat de Psicologia (2004)

Comparteix-ho: