Comissió de Seguretat, Salut i Medi Ambient

Segons preveu l'article 35 del reglament de la Facultat de Psicologia:

 1. La composició de la Comissió de Seguretat, Salut i Medi Ambient està formada per:
  • el degà o la persona en qui delegui, que la presideix
  • un professor representant de cada departament i/o secció departamental
  • un estudiant representant de la Junta de Facultat
  • un representant del personal d'administració i serveis 
  • l’administrador de centre o la persona en qui delegui, amb veu i sense vot, que exerceix les funcions de secretari de la comissió
    
 2. Són funcions de la Comissió de Seguretat, Salut i Medi Ambient:
  • vetllar pel compliment de la normativa de seguretat, salut i medi ambient a la Facultat, de manera coordinada amb els departaments i/o les seccions departamentals per tal de garantir unes condicions segures per a l’exercici de l’activitat que li és pròpia
  • potenciar la formació, informació i divulgació de temes relacionats amb la prevenció de riscos laborals i preservació del medi ambient
  • coordinar la implantació del pla d’emergència
  • proposar despeses i millores en infraestructura, salut i medi ambient en els àmbits d’actuació dels diversos col•lectius de la Facultat
  • totes les altres funcions que li siguin atribuïdes o delegades de manera expressa
Comparteix-ho: