Detall

Comunicat del 25 d’octubre de 2019 sobre convocatòries de vaga i mobilitzacions davant la sentència als líders independentistes.

Avisos | 25-10-2019

En relació amb les convocatòries de vaga i mobilitzacions com a resposta a la sentència als líders independentistes, l'equip deganal, de forma consensuada amb l’equip rectoral, ha decidit de mantenir la programació d’activitats acadèmiques. En paral·lel a la defensa del lliure exercici del dret de vaga, es demana a les organitzacions convocants que es garanteixi el dret a estudiants i professorat a assistir i impartir les classes.

Per tal de garantir el lliure exercici del dret de vaga i protesta dels diferents col·lectius de la Facultat, es demana al professorat que resolgui de manera flexible els conflictes que puguin sorgir en relació amb les activitats acadèmiques programades. En concret, caldrà fer excepcions puntuals a la norma d’assistència obligatòria a les sessions pràctiques o de seminaris. En cas de proves puntuals d’avaluació continuada, us demanem que, de forma coordinada amb els vostres estudiants, pacteu la data per a la realització de dites proves.

Pel que fa al propi col·lectiu del professorat, si decidiu exercir la vostra llibertat de suspendre les classes per participar en els diferents actes convocats, us demanem que ho comuniqueu als vostres estudiants.

De forma excepcional, i de forma consensuada amb els Caps d’Estudi dels graus de la Facultat de Química i la Comissió Acadèmica delegada de la Junta de Facultat, es comuniquen els següents acords:

  • reprogramar les proves parcials d’avaluació inicialment previstes entre els dies 29 d’octubre i 5 de novembre. Cada coordinador d’assignatura decidirà com adaptar l’avaluació continuada de la seva assignatura substituint, si escau, la prova parcial per d’altres activitats avaluatives, en horaris de classe i en el ben entès que no es pot cancel·lar l’avaluació continuada per aquells estudiants que la vulguin continuar fent.
  • permetre a tots els estudiants que ho vulguin, i fins al darrer dia lectiu, acollir-se a l’avaluació única.
  • permetre desenvolupar activitats acadèmiques en els dies que s’haurien d’haver fet les proves parcials (29/10-5/11). Aquestes activitats no implicaran ni avaluació ni assistència obligatòria. Es demana que el professorat informi d’aquestes activitats als seus estudiants a través dels canals habituals

El desenvolupament de les activitats acadèmiques queda supeditat en tot moment a l’evolució dels esdeveniments, de manera que la Facultat podrà adaptar-se a les circumstàncies particulars en cada moment, especialment en cas de possibles situacions d'inseguretat per als membres de la nostra comunitat o per a les instal·lacions.

 

Miquel Vidal

Degà de la Facultat de Química