Accions de la Comissió de Dinamització Lingüística

La Comissió de Dinamització Lingüística organitza una sèrie d'actes al llarg del curs per promoure la utilització del català en general i particularment en la docència i la recerca. Entre d’altres, aquests són:

  • Masterquímica. Jornades de presentació de treballs experimentals de màster de la Facultat de Química.

Consulteu-ne les bases. Per participar-hi, cal omplir el full d’inscripció i enviar-lo a cdl.quimica@ub.edu. Termini d'inscripció: 14 de maig de 2024. També heu d'enviar a la mateixa adreça de correu el pòster i el resum (utilitzeu la plantilla). Termini: 20 de maig de 2024. El lliurament de premis és el 29 de maig, a les 17:00, a l'Aula Magna Enric Casassas.

  • VI Tesimarató de Química. Els doctorands de la Facultat de Química expliquen en 4 minuts el tema de recerca de la seva tesi doctoral en forma d’exposició oral i en català. L'edició de 2023 tindrà lloc el dimarts 21 de novembre a les 9:30 a l'Aula Magna Enric Casassas. Consulteu-ne les bases. Per participar-hi, heu d'enviar els fitxers de resum i dades personals a cdl.quimica@ub.edu. Termini: 14 de novembre de 2023.

    Enllaç recomanat: ub.edu/recursos-divulgacio

  • Actes culturals amb motiu de la festivitat de Sant Albert. Es lliura un diploma addicional als doctors, del curs ja finalitzat, que hagin presentat la tesi doctoral en català el mateix curs.

  • Lectura multilingüe i sorteig de llibres. Lectura multilingüe en veu alta d’un fragment de La plaça del diamant de Mercè Rodoreda per part de membres de l’alumnat, PAS i PDI del centre, seguida d’un sorteig de 5 llibres. Activitat que se celebra per primer cop el 2023

 

Anteriorment, per Sant Jordi se celebraven les següents activitats: 1) Quatre paraules de Química. Activitat col·laborativa adreçada al PAS, PDI i alumnat per celebrar la diada de Sant Jordi. Es basa a respondre a preguntes formulades a través d’una aplicació digital. Amb les paraules de les respostes, l’app crea núvols de paraules la mida de les quals està en funció del nombre de respostes de les persones participants. Sorgida el 2022, aquesta iniciativa –que es pot consultar a l’Agenda de la web principal: i  2) Inspira’t, que tractava de recollir inspiracions de l’audiència sobre temes diversos. Es pot consultar el Cartell de l'edició de 2019 i la butlleta de participació.

Xarxa de Dinamització Lingüística

Pòsters Masterquímica

Aquí trobareu un recull dels pòsters de les darreres edicions.

Anàlisi de 126Sn en residus nuclears amb microesferes polimèriques selectives

Anàlisi de glicans de l'alfa-1-glicoproteïna àcida humana

Anàlisi sensorial, cromatogràfica, per espectroscòpia, d'infraroig i quimiomètric dels vins escumosos

Caracterització de la matèria orgànica dissolta (DOM) en aigües provinents d'una estació de tractament d'aigua potable (ETAP) mitjançant tècniques espectromètriques i cromatogràfiques

Caracterització i classificació de productes naturals i farmacèutics mitjançant cromatografia de líquids acoblada amb espectrometria de masses d'alta resolució (LC-HRMS)

Comparació de diversos mètodes per a la determinació d'arsènic inorgànic en productes de la pesca

Degradació d'efluents amb cianur. Aplicació sobre un mineral de gossan cianurat

Desenvolupament d'un catalitzador de Fe(III)/alginat modificat per a millorar l'estabilitat i el rendiment del procés foto-Fenton a pH neutre

Desenvolupament d'un mostrejador ceràmic passiu per la determinació de compostos citostàtics en aigua

Desxifrant malalties cerebrals lligades a carbohidrats

Determinació de sals d'amoni quaternari (QUATs) en aliments d'origen vegetal mitjançant LC-MS /MS

Fotocatàlisi del toluè en fase gasosa

L'efecte de l'aglomeració macromolecular sobre la cooperativitat de l'enzim glutamat deshidrogenasa

Modificació d'electròdes serigrafiats: aplicacions voltamperomètriques per a la determinació d'ions Pd(II) en mostres naturals

Nous materials nanoestructurats: nanopartícules magnètiques decorades amb imants unimoleculars

Producció de bioplàstis (PHA) a partir de residus sòlids urbans: Optimització de la fase de fermentació per co-digestió

Selecció de bactèries acumuladores de bioplàstics utilitzant la fracció orgànica dels residus municipals fermentada com a font de carboni i nutrients

Simulació per dinàmica Browniana de processos de difusió de proteïnes en medis intracel·lulars

Creixement en continu de microorganismes sulfur oxidants per a la seva aplicació en tecnologies de remediació ambiental

Desenvolupament d’una resina d’escintil·lació plàstica per a la determinació de 63Ni en mostres procedents del desmantellament d’instal·lacions nuclears

Desenvolupament d'estratègies per a la determinació de la solubilitat de fàrmacs en forma de cocristall

Desenvolupament d'un mètode UHPLC-MS/MS per a la determinació de ftalats en aliments envasats

Detecció de biomarcadors de la transferrina de ratolí pel diagnòstic de l’artritis reumatoide per μZIC-HILIC-MS

Determinació de fàrmacs en aigües residuals de geriàtrics per cromatografia de líquids i espectrometria de masses en tàndem

Determinació de fitoquelatines com a indicadors de contaminació per metalls en plantes: efecte en l'espècie latuca sativa

Digestió enzimàtica de proteïnes en línia amb l'electroforesi capil·lar acoblada a l'espectrometria de masses (1r premi)

Directrius per a la prevenció de la contaminació del sòl en el sector dels VFU (Vehicles Fora d’Ús)

Disseny, síntesi i estudi d’organocatalitzados asimètrics solubles en aigua

El grup tioacrilamida com a linker entre fàrmacs i biomolècules

Estudi computacional de les interaccions enzimsubstrat en l’enzim α-1,3-galactosil transferasa

Estudi de l’efecte del crowding macromolecular emprant simulacions de dinàmica Browniana

Estudi de la degradació del Metoprolol (MET) en aigües residuals pel procés foto-Fenton a pH circumneutre

Estudi de les interaccions d’spin i del magnetisme del “breathing crystal” Cu(hfac)2LR (LR=butil-pirazolil nitronil nitròxid) (3r premi)

Estudi del teixit de Daphnia magna mitjançant imatges hiperespectrals i mètodes quimiomètrics

Estudis de la resposta mecanofluorescent en elastòmers cristall líquids basats en el carbazole

Modelització del complex de Michaelis d'un enzim glicosidasa

Modificació d'elèctrodes seigrafiats amb biomolècules

Reaccions aldòliques creuades catalitzades per prolina

Reaccions d'alquilació d'enolats de titani(IV) diastereoselectives

Reaccions d'alquilació enantioselectives catalitzades per complexos de Ni(II) quirals

Seguretat alimentària: Anàlisi multi-residu de 50 antibiòtics en mostres de múscul, fetge i ronyó mitjançant LC-MS/MS

Sistemes supramoleculars d’or (I) amb propietats luminescents emprats com a sensors químics

Tractament de la xilazina mitjançant processos d'oxidació avançada (AOPs)

Transferència de la quiralitat dels agregats supramoleculars de la tetrafenilporfirina sulfonada en organocatàlisi

UHPLC-MS/MS per l'anàlisi de colorants en olis d'oliva adulterats

Primer premi: Isomerització d'epòxids catalitzada per complexos d'iridi. Juanjo Cabezas

Segon premi: Anàlisi de teixits biològics a través d'imatges per espectrometria de masses i espectroscòpia infraroja. Laura Alcaide

Tercer premi: Noves estratègies per a la preconcentració en línia de biomarcadors patològics en mostres biològiques mitjançant l'espectrometria de masses acoblada a l'electroforesi capil·lar. Gemma Marin

Anàlisi de benzofenones en aliments per a nadons envasats en plàstic per UHPLC-MS/MS

Cap a la síntesi total de l’Amfidinolida B2

Caracterització de la glicosilació de diferents eritropoetines emprant tècniques de separació i espectrometria de masses

Catalitzadors de Fe-N/C per a la reducció de l’oxigen a les piles de combustible de baixa temperatura

Comportament de fàrmacs en fluids biològics intestinals simulats

Contribució a l’estudi de la recuperació d’estruvita d’efluents d’aigües residuals de digestió anaeròbica

Desenvolupament d’un mètode analític per a la determinació d’àcids orgànics en mostres de vins i escumosos mitjançant cromatografia de líquids d’alta eficàcia (HPLC) amb detecció UV-Vis. Aplicació d’anàlisi estadístic multivariant

Determinació de compostos fluorats semivolàtils en aigües i productes alimentaris per microextracció en fase sòlida i cromatografia de gasos-espectrometria de masses

Determinació de contaminants orgànics en llacs d’alta muntanya del Pirineu Català

Determinació de Plutoni en orina per espectrometria d’escintil·lació líquida (LSS)

Determinació de polifenols per cromatografia de líquids d’ultra elevada eficàcia acoblada a l’espectrometria de masses en tàndem (UHPLC-ESI-MS/MS) per a la classificació de pebres vermells

Estudi comparatiu de cromatografia de líquids acoblada a espectrometria de masses en tàndem i alta resolució per la determinació de PFAAs en peixos

Estudi computacional de l’efecte de la tacticitat en les propietats conformacionals del polipropilè

Estudi de l’efecte de la Superilla del Poblenou a la contaminació acústica de la ciutat de Barcelona

Estudi del mecanisme de les reaccions de nitro-Michael

Estudi dels mecanismes de retenció i volum mort en cromatografia líquida d’interacció hidrofílica

Estudis de luminescència de nous compostos ciclometal·lats [C, N, N’] de platí(II) i platí(IV)

Formació enantioselectiva d’enllaços carboni-carboni catalitzada per complexos de níquel (ii) quirals

Model matemàtic per a l’absorció a l’equilibri del diòxid de carboni mitjançant l’ús d’alcanolamines aquoses

Precisió dels funcionals de la densitat en la descripció de les propietats superficials dels metalls de transició

Síntesi d’una resina de centelleig selectiva per a la mesura de 63Ni

Síntesi enantioselectiva de (R)-2-acetamido-N-alquil-3-metoxipropanamides

Síntesi i caracterització de nanopartícules Pt(Cu) amb estructura nucli-escorça per a piles de combustible baixa temperatura

Síntesi mecànica i caracterització de la nanoestructura de l’aliatge mecànic Cu-Fe-Co

Transport de complexos d’Ir(III) amb nanopartícules d’or: impacte de la seva activitat antitumoral

Comparteix-ho: