Innovació i recerca en docència

Innovació i recerca en docència - introducció
La implantació de l'espai europeu d'ensenyament superior (EEES) que va sorgir de la Declaració de Bolonya (1999) ha promogut una nova concepció de l'aprenentatge més centrada en l'alumnat i ha posat de manifest la necessitat de desenvolupar noves estratègies docents que substitueixin o complementin les metodologies tradicionals. Malgrat l'escas finançament per portar a terme una tasca tan complexa, en la nostra Facultat existeixen des de fa temps grups que duen a terme valuoses activitats en el marc de diversos projectes de millora i innovació docent, així com de recerca en docència.

Recerca, innovació i millora de la docència i l'aprenentatge (RIMDA)

  • Projecte RIMDA-Química

    Aquest informe recull la difusió portada a terme del Projecte Institucional de Foment de la Qualitat Docent a la Facultat de Química de la Universitat de Barcelona (Projecte RIMDA-Química). Està promogut per l'equip deganal de la Facultat de Química i pel Vicerectorat de Política Docent de la Universitat de Barcelona (UB), en el marc del programa de recerca, innovació i millora de la docència i de l'aprenentatge (Programa RIMDA) de la UB. El projecte se centra en l’aplicació de cinc metodologies d’aprenentatge actiu (Aprenentatge Basat en Problemes, Estudi de Casos, Aula Invertida (Just-In-Time-Teaching i Team-Based Learning) i Aprenentatge-Servei) en assignatures teòriques i pràctiques de les titulacions de grau i màster a la Facultat de Química.

    Accedir al Projecte RIMDA-Química.

Programa de recerca en docència universitaria (REDICE)

  • Projectes REDICE actius a la Facultat de Química (febrer 2021)

    Idoneïtat de l'aprenentatge basat en problemes com a metodologia docent en entorns semi presencials i/o no presencials. Codi: REDICE20-2580. Coordinadora; Elisabet Fuguet Jordà

    Eines virtuals i eficaces per a la motivació, seguiment i avaluació de competències pràctiques de laboratori en els ensenyaments científico-tècnics de la Universitat de Barcelona (e-VirLabUB). Codi: REDICE20-2860. Coordinadora: Mónica Martínez López

Comparteix-ho: