Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Grau en Química

Treball final de grau

En primer lloc trobareu les normatives i documents que la facultat ha aprovat on trobareu tota la informació que us cal saber sobre el Treball Final de Grau

El TFG del Grau de Química es realitza durant el darrer semestre del recorregut curricular, desenvolupant un projecte als laboratoris de la Facultat o a una organització externa amb la què la Facultat disposa de conveni educatiu. Aquests projectes són prèviament validats per la comissió pels TFG de l'ensenyament i són tutoritzats per un professor doctor del mateix ensenyament.

Pel correcte desenvolupament del TFG cal que tingueu en compte els següents punts

 1. El semestre anterior a matricular el TFG cal que ho sol·liciteu amb aquest Imprès que heu d'enviar via email al correu electrònic "secretaria.quimica@ub.edu". La data límit és el 29 de maig de 2024
 2. Els alumnes que vulgueu fer el TFG en una organització externa o com a alumnes Erasmus, cal que ho indiqueu en aquest imprès. Si l'heu de fer en una empresa o institució externa cal que us poseu en contacte amb la secretaria del centre per a formalitzar el projecte educatiu (igual que en unes Pràctiques Externes). L'empresa rebrà l'imprès on presentar el projecte de TFG i un cop formalitzat el projecte educatiu amb l'empresa o el full d'equivalència pels Erasmus, se us assignarà el vostre tutor de l'ensenyament.
 3. Pels projectes desenvolupats al centre, durant el mes de setembre/febrer es farà pública a la mateixa secció i/o al Campus Virtual l'oferta de projectes agrupats en diferents àrees. Al mateix temps es publicarà l'imprès on podreu expressar les vostres preferències degudament ordenades.
 4. L'adjudicació dels projectes es fa segons el vostre número d'ordre, calculat amb un primer criteri de preferència que és la nota mitjana i, en cas d'empat, afegint el rendiment acadèmic.
 5. Un cop s'ha fet pública la llista amb els projectes adjudicats, cal que us poseu en contacte amb el vostre tutor de TFG.
 6. Els que tingueu un projecte que es realitza, encara que sigui en part, fora de la facultat, heu de contactar amb la secretaria del centre.
 7. L'elaboració de la memòria i dels resums s'ha de fer emprant les plantilles normalitzades següents: 

  ►Plantilla per al TFG bibliogràfic.

  ►Plantilla per al TFG experimental.

  ►Plantilla per elaborar el resum del TFG (ambdues modalitats).

 8. Les dates pel lliurament de les memòries a secretaria i per la defensa oral dels projectes es fan públiques al calendari acadèmic i a la planificació acadèmica de l'assignatura. Aquí també podreu trobar la composició dels diferents tribunals.
 9. L'assignació de tribunals per a la defensa oral es farà pública al Tauler d'anuncis del web i al Campus Virtual una setmana abans de la primera defensa.
   

Qualsevol altre aspecte referent al TFG es comunica a través del Campus Virtual de l'assignatura.

Treballs Finals de Grau publicats

Assignació de TFG

Comparteix-ho: